,,V našej nemocnici pracuje tím lekárov a sestier so zameraním na problematiku detskej pneumológie vrátane starostlivosti o deti s cystickou fibrózou, závažnými alergickými a imunopatologickými stavmi, ktorý je pripravený poskytnúť súčinnosť pľúcnej klinike. Napokon, mnohí pacienti s pľúcnymi chorobami vrátane cystickej fibrózy sú už v súčasnosti diagnostikovaní a opakovane liečení na našich pracoviskách a ich zdravotný stav je konzultovaný s našimi špecialistami,“ hovorí doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, generálny riaditeľ DFNsP Bratislava, ktorý tento krok vníma ako výrazný prínos pre deti s pľúcnymi ochoreniami. Rovnaký názor má aj doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., MPH, FCCP, prednosta KDPaF LF SZU a DFNsP Bratislava: ,,Vítame toto riešenie. Z nášho pohľadu má zásadný význam pre možnosť komplexnej zdravotnej starostlivosti, tímovej spolupráce všetkých špecialistov participujúcich na manažmente detského pacienta a tiež užšej spolupráci a vzájomnej zastupiteľnosti v rámci DFNsP Bratislava ako vrcholového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o choré dieťa.“

Starostlivosť o pacientov s chronickými ochoreniami si vyžaduje multidisciplinárny prístup a sledovanie viacerými odborníkmi súčasne, aby lekári zabránili rozvoju komplikácií a už pri prvom podozrení mohli zasiahnuť včas. ,,Cystická fibróza (CF) nie je iba ochorenie pľúc - je to systémové ochorenie s postihnutím ďalších orgánov. Mali sme napríklad pacienta s CF, ktorý k nám prišiel už so zlyhávaním pečene. Takéto dieťa musí byť sledované viacerými odborníkmi, ktorí adekvátnymi diagnostickými a liečebnými metódami   dokážu oddialiť nástup život ohrozujúcich komplikácií. Deti s cystickou fibrózou si vyžadujú opakované zobrazovacie vyšetrenia ako CT a MRI pľúc, ktoré už v súčasnosti vykonávajú naši pediatrickí rádiológovia a dokážu presne klasifikovať stupeň postihnutia pľúcneho tkaniva. Pri závažných respiračných ochoreniach v detskom veku je veľmi dôležitá úzka spolupráca s ORL lekármi ale aj s odborníkmi v nefrológii, reumatológii, gastroenterológii a ďalšími. V našej nemocnici pracujú imunoalergológovia so špecializáciou na primárne imunodeficity, ktoré sa najčastejšie manifestujú ochorením pľúc. Diagnostikujú sa v našom centre pre imunodeficity, kde  liečime deti z celého Slovenska,“ doplnila prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., prednostka Detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava. Rovnako kvalitná zdravotná starostlivosť je zabezpečená pre nedonosených novorodencov s bronchopulmonálnou dyspláziou. Malí pacienti s chronickými alebo invazívnymi ochoreniami pľúc si neraz vyžadujú aj chirurgickú liečbu, ktorú zabezpečujú detskí chirurgovia DFNsP Bratislava zameraní na hrudnú chirurgiu. Aj v tejto oblasti má DFNsP Bratislava jedinečné postavenie a prvenstvo v rámci Slovenska. ,,Začiatkom tohto roka sme nadviazali sľubnú spoluprácu pri chirurgickom riešení raritných pľúcnych ochorení so špecialistami z Viedne. Výsledkom tejto spolupráce je dostupnosť špičkovej operačnej liečby aj pre malých pacientov, ktorí doteraz neboli riešiteľní na Slovensku“, doplnila prof. Ľ. Podracká. To je veľký posun z hľadiska perspektívy a prognózy týchto detí. DFNsP Bratislava dokáže pacientom s pľúcnymi ochoreniami a CF poskytnúť komplexnú vysokošpecializovanú liečbu pod jednou strechou a oproti minulosti tiež minimalizovať výkony na zahraničných pracoviskách.

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run