V elektronickej forme lekári v NÚDCH používajú tieto štandardy už takmer dva roky. Knižné vydanie umožní používať tieto postupy v rámci celého Slovenska. „Na prvom mieste je pre nás bezpečnosť a zdravie pacienta. Naším cieľom je preto nastaviť jednotný systém diagnostiky a liečby. Tímy expertov pracujú na štandardoch, ktoré zadefinujú, ako má pri konkrétnom ochorení postupovať lekár, na čo má pri určitej diagnóze nárok pacient a v akom rozsahu. Bude stanovené, aké vyšetrenia a diagnostiku potrebuje pri konkrétnych symptómoch. Dodržanie správnych postupov bude ochranou aj pre lekárov,“ hovorí ministerka zdravotníctva SR doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. Bezpečnosť pacientov bola vždy prvoradá aj pre vedenie NÚDCH. ,,Keď prídu do ambulancie alebo na hospitalizáciu, potrebujeme im čo najskôr efektívne a racionálne stanoviť diagnózu a následne rovnako efektívne a racionálne liečiť,“ povedal generálny riaditeľ nemocnice, doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH a ďalej doplnil: ,,Zvlášť v súčasnosti, kedy je medicína mimoriadne rozsiahla a aj v našom ústave zavádzame veľa nových vyšetrení, sme už nutne potrebovali takéto diagnostické a terapeutické štandardy. Aby sa nám nestalo, že pacient má zbytočne vyšetrených 15 parametrov a na to, aby sme určili správnu diagnózu, nám stačia 3 – 4 cielene vyšetrené parametre založené na klinických dôkazoch.“ Na prestížnych zahraničných pracoviskách je už takmer pravidlom, že kolegovia na pediatrických klinikách majú vypracované diagnostické a liečebné štandardy vychádzajúce z medicínsky overených postupov. ,,Diagnostické štandardy sú veľmi dôležité z hľadiska symptómov alebo klinických a laboratórnych príznakov, ktoré zahŕňajú celú škálu možných príčin. Ich správne vyhodnotenie je kľúčové pri včasnom zistení etiológie základného chorobného stavu  dieťaťa.   Štandardné postupy usmernia aj racionálnu indikáciu laboratórnych testov, čím odpadnú zbytočné vyšetrenia, ktoré nemajú dostatočnú citlivosť alebo výpovednú hodnotu pre danú diagnózu. Napríklad, ak príde dieťa s vysokým krvným tlakom, vyvolávajúce príčiny môžu byť rôznorodé a každá z nich má určité špecifické markery a cielené laboratórne vyšetrenia, ktoré umožnia zistiť etiológiu čo najskôr,“ vysvetľuje význam diagnostických postupov prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., prednostka Detskej kliniky LF UK a NÚDCH v Bratislave. Dôležitú skupinu tvoria štandardy pre deti, ktoré vyžadujú intenzívnu starostlivosť v ambulanciách alebo na pracoviskách intenzívnej medicíny. ,,Ak napríklad príde pacient k pediatrovi s akútnym bruchom alebo pri podozrení na akútne brucho, lekár už presne vie, čo má vyšetriť, kým zavolá chirurga, alebo pri bolestiach hlavy nebude hneď „alibisticky“ volať neurológa. Odbremenia sa tak konziliárni lekári, ktorí budú k pacientom chodiť v indikovaných prípadoch. Alebo príde k nám dieťa s polyúriou – veľa močí - lekár podľa základného algoritmu indikuje laboratórne vyšetrenia v racionálnom poradí a stanoví efektívny diagnostický plán hneď po príchode dieťa. Ak sa postupuje podľa odporúčaných algoritmov, nestrácame čas, mladí lekári sa veľa naučia a zároveň nedochádza k diagnostickým pochybeniam,“ uviedla príklady z praxe pani profesorka.

Liečebné štandardy po diagnostikovaní ochorenia pomáhajú zvoliť čo najefektívnejšiu terapiu. ,,Tieto liečebné postupy zahŕňajú nielen konkrétne skupiny liekov podľa mechanizmu účinku a dávkovania, ale uvádzajú aj ich terapeutický efekt, napríklad na predpokladaný mikrobiálny agens v prípade infekcie. Takéto algoritmy sú veľmi dôležité najmä pre mladších lekárov, ktorí, ak sa pacient dostane do nemocnice kedykoľvek počas noci, dokážu stanoviť správny diagnostický a cielený liečebný postup. Dovtedy sa ordinácia opierala najmä o osobnú erudíciu a klinické skúsenosti,“ hovorí profesorka Ľ. Podracká. Diagnostické a liečebné štandardy vypracované špecialistami NÚDCH pokrývajú všetky pediatrické odbory - internistické aj chirurgické, v ktorých poskytujú pediatrickú zdravotnú starostlivosť.

Principiálne vychádzajú z medzinárodných odborných konsenzov. Základné pravidlá musia platiť, napríklad kardiopulmonálna resuscitácia má jasne určené kroky, ale tie sa môžu meniť podľa veku dieťaťa alebo iných okolností. ,,Nie všetko je dogmaticky založené len na oficiálne odporúčaných postupoch a jednoducho povedané - nalinajkované. Lekári musia vedieť zvážiť aj individuálny aspekt,“ doplnila Ľ. Podracká. Algoritmy sa v súlade s novými vedeckými poznatkami priebežne aktualizujú a na rozdiel od klasických medicínskych učebníc je zapracovanie najnovších informácií do postupov oveľa rýchlejšie a pružnejšie a  udržiava lekárov “up-to-date.“ Preukázateľné sú aj klinické dopady praktického využívania medicínskych "guidelines.“ Vďaka ich aplikácií lekári zmenili liečbu v 18% a až v 78% sa zlepšila celková zdravotná starostlivosť o pacienta. Štandardné postupy poskytujú aj iné ako medicínske benefity. Nezanedbateľným benefitom je „legitímna ochrana“ pediatrov pred prípadným pochybením, či pomoc pri eliminovaní medicínskych omylov.

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run