Generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Prednosta Ortopedickej kliniky LF UK a NÚDCH

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, vedecko-pedagogický titul profesor, alebo  docent v príslušnom odbore, alebo akademický titul PhD., alebo jeho starší ekvivalent  CSc. ak je predpoklad, že uchádzač získa habilitáciu v príslušnom odbore, najvyššia kvalifikácia v danom odbore podľa predpisov platných do roku 2002 alebo európska špecializácia  na základe platných predpisov, ustanovených NV SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov,
 • prax minimálne 5 rokov po získaní špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore podľa odborného zamerania kliniky na klinike univerzitnej nemocnice, alebo 10 rokov po získaní špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore získaná na oddelení iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,  predpoklady na riadiacu činnosť.

 

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 18. októbra 2018 na adresu Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava. Na obálku uveďte meno odosielateľa a text „Výberové konanie“ s názvom pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25. októbra 2018 v Národnom ústave detských chorôb (adresa: Limbová 1, 833 40 Bratislava)

Ďalšie kritériá a požiadavky na uvedené pozície:

 • organizačné a riadiace schopnosti, výborné komunikačné zručnosti, občianska a morálna bezúhonnosť;
 • špecializácia alebo zaradenie do špecializácie na riadenie a organizáciu zdravotníctva výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný životopis;
 • potvrdenie o odbornej praxi;
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
 • potvrdenie o registrácii v príslušnej komore;
 • projekt stratégie rozvoja príslušnej kliniky v maximálnom rozsahu troch A4 strán;
 • štatistika kategórií a ohlasov zo zoznamu publikačnej činnosti;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.

 

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:

 • projekt stratégie rozvoja kliniky;
 • odborná prax a riadiace schopnosti;
 • vedomostné minimum z okruhov: manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy.

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run