Generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Vedúca sestra Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie SZU a NÚDCH

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom programe ošetrovateľstvo, špecializácia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii alebo v odboroch vnútorného lekárstva, špecializácia zdravotnícky manažment a financovanie – výhodou, odborná prax 10 rokov.

 

Ďalšie kritériá a požiadavky na uvedenú pozíciu:

 • organizačné a riadiace schopnosti, výborné komunikačné zručnosti, občianska a morálna bezúhonnosť;
 • špecializácia alebo zaradenie do špecializácie na riadenie a organizáciu zdravotníctva výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný životopis;
 • potvrdenie o odbornej praxi;
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
 • potvrdenie o registrácii v príslušnej komore;
 • projekt stratégie rozvoja príslušnej kliniky/oddelenia v maximálnom rozsahu troch A4 strán;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.

 

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:

 • projekt stratégie rozvoja kliniky;
 • odborná prax a riadiace schopnosti;
 • vedomostné minimum z okruhov: manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy.

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 26. marca 2018 na adresu Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava. Na obálku uveďte meno odosielateľa a text „Výberové konanie“ s názvom pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate.

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
Recipe: Fruit Pizza with Chocolate-Coconut Cream
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?