Generálny riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Zástupca prednostu pre anestéziológiu Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, SZU a DFNsP

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializácia v odbore anestéziológia a resuscitácia a pediatrická anestéziológia; odborná prax 10 rokov.

Ďalšie kritériá a požiadavky pre všetky pozície:

 • organizačné a riadiace schopnosti, výborné komunikačné zručnosti, občianska a morálna bezúhonnosť
 • špecializácia alebo zaradenie do špecializácie na riadenie a organizáciu zdravotníctva výhodou

Zoznam požadovaných dokladov pre všetky pozície:

 • profesijný životopis
 • potvrdenie o odbornej praxi
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • potvrdenie o registrácii v príslušnej komore
 • projekt stratégie rozvoja príslušnej kliniky/oddelenia v maximálnom rozsahu troch A4 strán
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.

 

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:

 • projekt stratégie rozvoja kliniky
 • odborná prax a riadiace schopnosti
 • vedomostné minimum z okruhov: manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 8. januára 2018 na adresu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava. Na obálku uveďte meno odosielateľa a text „Výberové konanie“ s názvom pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate.

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
Recipe: Fruit Pizza with Chocolate-Coconut Cream
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?