- Študenti vysokých škôl, ktorí majú záujem o vykonanie povinnej letnej praxe v NÚDCH, si vopred dohodnú náplň a termín praxe s prednostom príslušnej kliniky.

- Následne na referát vzdelávania NÚDCH doručia:

  1. "Žiadosť o absolvovanie povinnej letnej praxe", a to najneskôr jeden mesiac vopred.
  2. Návrh zmluvy o vykonaní praxe študenta (pripraví vysoká škola). V prípade, že má príslušná vysoká škola uzatvorenú s NÚDCH rámcovú/všeobecnú zmluvu (napr. LF UK), resp. dohodu o zabezpečení odbornej praxe, návrh zmluvy sa od študenta nevyžaduje.
  3. „Posudok o zdravotnej spôsobilosti“, ktorý je potrebné predložiť najneskôr v deň nástupu na prax.

- Bližšie informácie Vám poskytne

Mgr. Katarína Hanesová, referent vzdelávania NÚDCH

email: katarina.hanesova(zavináč)dfnsp.sk

tel. č.: +421 (0)2 593 71 463

Prílohy na stiahnutie:

Žiadosť študenta VŠ o letnú prax [PDF]

Posudok o zdravotnej spôsobilosti študenta [PDF]

 

 

RADA RIADITEĽOV:

doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, generálny riaditeľ, tel.:+ 421 2 59 371 512, 513, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH, medicínska riaditeľka, tel.: + 421 2 59 371 544, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Pavel Petrík, ekonomický riaditeľ, tel.:+ 421 2 59 371 516, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

VEDÚCI ODBOROV:

MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH, vedúca odboru pre LPS, tel.: + 421 2 59 371 107, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

PhDr. Tatjana Belcáková, vedúca odboru ošetrovateľstva, tel.: + 421 2 59 371 446, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MUDr. Adriana Kubicová, MHA, vedúca odboru pre styk so zdravotnými poisťovňami, tel.: + 421 2 59 371 166, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH, vedúci odboru pre vedu a výskum, tel.: + 421 2 59 371 451, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. arch. Ján Tvrdoň, vedúci prevádzkovo-technického odboru, tel.: + 421 2 59 371 363, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

- Odbornú zdravotnícku prax v Národnom ústave detských chorôb (ďalej len „NÚDCH“) majú možnosť vykonávať lekári za účelom zvyšovania svojej odbornej kvalifikácie v špecializačnom odbore.

- Termín odbornej zdravotníckej praxe si záujemca dohodne s prednostom kliniky, na ktorej bude prax vykonaná. Následne zašle vedeniu NÚDCH vysielajúca nemocnica oficiálnu žiadosť o odbornú zdravotnícku prax podpísanú riaditeľom vysielajúcej organizácie, a to najneskôr jeden mesiac pred dohodnutou odbornou zdravotníckou praxou. V žiadosti musí byť uvedený dohodnutý termín praxe, pracovisko praxe a nasledovné údaje týkajúce sa žiadateľa – meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a špecializačný odbor, v ktorom je žiadateľ zaradený.

- Na žiadosť NÚDCH odpovie zaslaním „Zmluvy o spolupráci pri výkone odbornej zdravotníckej praxe“.

- Odborná zdravotnícka prax v NÚDCH je spoplatnená podľa platného cenníka.

- Najneskôr v deň nástupu na odbornú zdravotnícku prax musí byť „Zmluva o spolupráci pri výkone odbornej zdravotníckej praxe“ podpísaná všetkými účastníkmi a zároveň musí byť na účet NÚDCH, alebo v pokladni NÚDCH uhradený stanovený poplatok.

- V deň nástupu na odbornú zdravotnícku prax v NÚDCH sa hneď ráno absolvent praxe dostaví na referát vzdelávania (budova riaditeľstva, prízemie, Oddelenie personálnej práce a miezd), z dôvodu absolvovania poučenia z predpisov BOZP a ochrane pred požiarmi a z dôvodu zabezpečenia riadneho nástupu na pracovisko.

- Bližšie informácie Vám poskytne

Mgr. Katarína Hanesová, referent vzdelávania NÚDCH

email: katarina.hanesova(zavináč)dfnsp.sk

tel. č.: +421 (0)2 593 71 463

Prílohy na stiahnutie:

Cenník odborných zdravotníckych praxí a iných vzdelávacích aktivít NUDCH [PDF]

 

OZ Národný ústav detských chorôb Deťom

Číslo účtu: IBAN SK380900 000000 5159 778810

 

"Nová perspektíva pre deti v Národnom ústave detských chorôb"

IČO: 42355974, Bankové spojenie: 3219350156/0200 (VÚB)

Krehké deti (Neonatálna klinika intenzívnej medicíny)

IČO: 30842263, Bankové spojenie: 0110804632/0900 (SLSP)

http://ww.krehkedeti.sk

Pro Vita (Neonatálna klinika intenzívnej medicíny)

IČO: 30843120, Bankové spojenie: 4000782290/7500 (ČSOB)

http://www.provita.sk

Neinvestičný fond pre záchranu a zlepšenie zraku (Očná klinika)

IČO: 30844258, Bankové spojenie: 0176602910/0900 (SLSP)

Združenie na pomoc detskej onkológii (Klinika detskej hematológie a onkológie)

IČO: 31753311, Bankové spojenie: 0011481225/0900 (SLSP)

Združenie rodičov a detí s druhou šancou (Transplantačná jednotka kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie)

IČO: 36067750, Bankové spojenie: 1449733751/0200 (VÚB)

Detský klub URILKO (Klinika detskej urológie)

IČO: 30790514, Bankové spojenie: 2626310173/1100 (TB)

http://urilko.webnode.sk

Združenie pre pomoc deťom s epilepsiou a inými neurologickými ochoreniami (Klinika detskej neurológie)

IČO: 30792703, Bankové spojenie: 1707414455/0200 (VÚB)

Pomôž zachrániť detský život (Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny)

IČO: 30793947, Bankové spojenie: 1768449651/0200 (VÚB)

SPID - Spoločnosť pre primárne imunodeficiencie (Detská klinika)

IČO: 42182107, Bankové spojenie: 2832048751/0200 (VŮB)

Občianske združenie Pedurol (Klinika detskej urológie)

IČO: 42258171, Bankové spojenie: 2977223557/0200 (VÚB)

Slniečko na ceste! (Klinika detskej chirurgie)
IČO: 42306116, Bankové spojenie: 2900451930/8330

http://www.slnieckonaceste.sk/

Deťom s rakovinou n.o.

dátum vzniku: 14. 12. 2015,  riaditeľka n.o.: Ing. Katarína Kopper
IČO: 50097270,IBAN: SK94 0200 0000 0036 0736 6854

http://ww.detomsrakovinou.sk

Spoločnosť priateľov detí s nedostatočnosťou rastového hormónu (Detská klinika) - neregistrovaná

IČO: 30843910, Bankové spojenie:

Pomoc pre deti s poruchami imunitného systému (Oddelenie laboratórnej medicíny klinická imunológia a alergológia) - neregistrovaná

IČO: 31754112, Bankové spojenie: 2663000115/1100 (TB)

Ortopédia pre deti Slovenskanadačný fond pri Nadácii 42

dátum vzniku: 10. 2. 2015,  predseda: prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.

IČO: 36149462, IBAN:SK65 5200 0000 0000 1608 1001

 

OZ Národný ústav detských chorôb Deťom

Číslo účtu: IBAN SK380900 000000 5159 778810

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run