Národný ústav detských chorôb, Limbová č. 1 (ďalej NÚDCH) bola zriadená ako štátna príspevková organizácia rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) Zriaďovacou listinou s účinnosťou od 1. januára 1991. Dnešnú podobu nadobudla neskoršími rozhodnutiami o zmene Zriaďovacej listiny zo strany MZ SR.
 
Základným poslaním NÚDCH je plniť úlohy súvisiace so starostlivosťou o ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia pacientom od narodenia do 18 rokov + 364 dní poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
 
Predmetom činnosti NÚDCH je:
- poskytovanie špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti pacientom od narodenia do 18 rokov vrátane 18. roku veku
- odoberanie štepov kmeňových krvotvorných buniek od živých darcov, ich spracovanie, konzervácia a prenos príjemcovi
- odber orgánov na transplantačné účely, ich spracovanie a prenos príjemcovi
- zabezpečenie lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast a vykonávanie transportov mobilnou intenzívnou jednotkou u kriticky chorých detí a novorodencov
- spolupráca so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a v spolupráci s príslušnými odbornými spoločnosťami a stavovskými organizáciami v zdravotníctve organizuje sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
- plnenie ďalších úloh určených Ministerstvom zdravotníctva SR.
 
NÚDCHlôžkovú časť, ambulantnú časť a spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky. Okrem lôžkovej časti nemocnice s kapacitu 397 postelí sa zdravotná starostlivosť poskytuje aj v špecializovaných ambulanciách. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky sú štruktúrované do Rádiodiagnostického oddelenia, Oddelenia laboratórnej medicíny a Fyziatricko - rehabilitačného oddelenia.
 
NÚDCH je tiež výukovou bázou viacerých fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a iných škôl - vykonáva pregraduálnu a postgraduálnu výchovu.
 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run