Detská klinika (DK) LF UK a NÚDC

833 40 Bratislava, Limbová 1

 

Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., prednostka kliniky

Tel. č.: +421 2 59371 kl.: 208, 209, fax: 02/59371 850, e- mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH, zástupkyňa prednostky pre liečebno-preventívnu činnosť

Tel. č.: +421 2 59371 107, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD., taiomník kliniky

Tel.č: doplniť, e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Mgr. Ľubica Kuruczová, vedúca sestra

Tel. č.: + 421 2 59371 106, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Mgr. Beáta Nagyová, vedúca sestra ambulantnej časti kliniky

Tel. č.: + 421 2 59371111, e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava disponuje  96-timi lôžkami, na ktorých poskytuje vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť  pre deti a mladistvých vo veku od narodenia do 18 rokov a 364 dní zo spádovej oblasti Bratislavského kraja a vo vybraných odboroch, akými sú diabetológia, dedičné metabolické poruchy, endokrinológia, imuno-alergológia, gastroenterológia, nefrológia, poruchy príjmu potravy pre pacientov z celého Slovenska.

Lôžka všeobecnej pediatrie sú určené na hospitalizáciu detských pacientov najmä pre akútne prebiehajúcu infekciu alebo za účelom diagnostiky akútnych, či chronických ťažkostí neinfekčného charakteru.

 

Jednotka intermediárnej starostlivosti (JIS)

MUDr. Jarmila Hornová, PhD., vedúca lekárka IJIS

Tel. č.: +421 2 59371 871, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Na JIS sa sústreďujú pacienti s najzávažnejšími klinickými stavmi rôznej etiológie, ktorí vyžadujú intenzívnu pediatrickú starostlivosť, bed-side monitorovanie vitálnych funkcií a špecifickú ošetrovateľskú starostlivosť. Ide najmä o deti s komplikovanými respiračnými infekciami, primárnymi imunodeficitmi, s rozvratom vnútorného prostredia, metabolickými poruchami, pacienti po zložitých operáciách čreva, po transplantáciách pečene a obličiek a iné. JIS disponuje 6 lôžkami, moderným prístrojovým vybavením a školeným zdravotníckym personálom.

 

Špecializované úseky klinky

Pneumo-imunoalergológia

Doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD., vedúci lekár

Tel. č.: +421 2 59371 538, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Klinika poskytuje diagnostiku a liečbu pre deti s vrodenou (primárnou) a získanou formou imunitnej nedostatočnosti, autoimunitnými stavmi a alergickými stavmi a chorobami v ambulantnej a nemocničnej starostlivosti. Pracovisko je diagnostickým a výskumným centrom pre primárne imunodeficiencie medzinárodnej nadácie Jeffrey Modella. Aktívne sa spolupodieľa na činnosti registra primárnych imunodeficiencií Európskej spoločnosti pre imunodeficiencie ESID. V úzkej spolupráci s Transplantačnou jednotkou kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie (TJKD KHaO) DFNsP zabezpečuje starostlivosť o pacientov pred a po transplantácii krvotvorných buniek. Poskytuje odborné konzultácie pri  liečebnej stratégii detí s ťažkými formami bronchiálnej astmy a potravinovej alergie. Zabezpečuje konziliárne služby z klinickej imunológie a alergológie pre všetky pracoviská v rámci DFNsP. Realizuje teoretickú a praktickú výučbu  povinne voliteľného predmetu alergológia pre 4. a 5. ročník LFUK a tiež je školiacim pracoviskom pre lekárov v predatestačnej príprave z odboru Klinická imunológia a alergológia.

 

Nefrológia

Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., vedúca lekárka

Tel. č.: +421 2 59371 kl.: 208, 209, e- mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Nefrologický tím kliniky má dlhoročné skúsenosti s komplexnou diagnostikou a liečbou najčastejších vrodených a získaných ochorení obličiek vrátane prenatálnej a postnatálnej ultrasonografie, perkutánnej renálnej biopsie, dialýzy a transplantácie. Hlavným vedeckým a odborným záujmom sú obštrukčné uropatie, imunosupresívna liečba komplikovaného nefrotického syndrómu a chronické progresívne glomerulonefritídy. Klinika poskytuje komplexnú starostlivosť o detí s chronickým renálnym zlyhaním vrátane transplantácie obličiek. Pracovníci kliniky vedú národný register dialyzovaných a transplantovaných detí a participujú na odborných aktivitách Európskej spoločnosti pre detskú nefrológiu (ESPN). Vedecko-výskumné projekty sú zamerané najmä na štúdium kardiovaskulárneho rizika a metabolických porúch pri progresívnych nefropatiách

 

Endokrinológia

Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., vedúca lekárka

Tel. č.: +421 259371 474, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tím detských endokrinológov sa venuje poruchám endokrinného systému, akými sú najmä poruchy rastu, poruchy hypofýzy, štítnej žľazy, nadobličiek, poruchy puberty. Tím sa venuje aj príprave lekárov v špecializačnej a subšpecializačnej oblasti najčastejších porúch endokrinného systému u detí. Vedecké projekty tímu sa zameriavajú najmä na oblasť hypoglykémií a kongenitálneho hyperinzulinizmu (podporené projektom APVV), vybraných zriedkavých dedičných porúch endokrinného systému vrátane dedičných foriem diabetes mellitus (podporené projektom APVV) a dedičnými formami obezity (podporené grantom VEGA).

 

Diabetológia

MUDr. Ľubomír Barák, CSc., vedúci lekár

Tel. č.: +421 2 59371, kl. 740, 618, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pri klinike je zriadené Detské diabetologické centrum SR, ktorého cieľom je zabezpečiť diagnostiku, liečbu, výučbu a rehabilitáciu detí s diabetom v celoštátnom meradle. V spolupráci s Ústavom zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIŠ) vedie Celoslovenský  register detí s diabetom a metodicky  riadi „Epidemiologickú pracovnú skupinu pediatrických endokrinológov“ pre výskum na Slovensku. Je lídrom v klinickom výskume monogénových foriem diabetu.

Vo vedecko – výskumnej činnosti v  spolupráci s inými pracoviskami LFUK a Slovenskej zdravotníckej univerzity sleduje genetické pozadie novomanifestovaných diabetikov a ich zdravých súrodencov, prebiehajúce  imunologické deje v organizme a tiež možné vyvolávajúce spúšťače autoimunitného procesu. Spoločne s Ústavom experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied (SAV) sa podieľa na vyšetrovaní a sledovaní jedincov s MODY diabetom a neonatálnym diabetom na Slovensku.

 

Gastroenterológia

MUDr. Iveta Čierna, PhD., vedúca lekárka

Tel. č.: +421 2 59371 240, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Na klinike sa vykonáva moderná diagnostika a liečba najčastejších ochorení tráviaceho traktu, akútnych a chronických porúch výživy. Hlavnou odbornou profiláciou je problematika chronických nešpecifických črevných zápalov, progresívnych hepatopatií a syndrómu krátkeho čreva.

Na klinike sa vykonávajú endoskopické výkony (gastrofibroskopie a kolonoskopie) a pečeňové biopsie. DK ako jediné pediatrické pracovisko v SR realizuje a koordinuje špecializovanú prípravu detí pred transplantáciou pečene v úzkej spolupráci s detským transplantačným centrom v Essene a zabezpečuje   dlhodobé   sledovanie recipientov s transplantovanou pečeňou. Pracovisko je centrom biologickej liečby pre deti s chronickými zápalmi čreva.

 

Osteológia/poruchy výživy

MUDr. Ľubica Tichá, PhD., vedúca lekárka

tel. č.: +421 2 59371 871, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V DFNsP Bratislava, ako prvej na Slovensku, sa sformovala skupina pre detskú osteológiu - OSTEOPED.   Združuje všetkých odborníkov, ktorí sa v rámci svojej subšpecializácie zaoberajú poruchou metabolizmu kostí a kostnými ochoreniami.

Cieľom pracovnej skupiny je moderná osteologická diagnostika, monitorovanie a liečba porúch kostného metabolizmu u detí. Multidisciplinárny prístup výrazne zvýši kvalitu medicínskej starostlivosti o deti s osteopatiami.

Z problematiky poruchy výživy má klinika dlhoročnú tradíciu s diagnostikou a liečbou mentálnej anorexie a to s celoslovenskou pôsobnosťou.  V úzkej spolupráci s ďalšími pracoviskami LF UK rieši spoločné vedecké projekty zamerané na patomechanizmy neuroendokrinnej regulácie a poruchy kostného zdravia u detí s anorexiou. Klinika poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť aj pre deti s obezitou. Obezitologická pracovná skupina spoluorganizuje národný epidemiologický prieskum obezity v rámci európskeho projektu zastrešovaného WHO a rieši vedecké granty  zamerané na diagnostiku komplikácií detskej obezity.

 

Dedičné metabolické poruchy

MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH, vedúca lekárka

Tel. č.: +421 2 59371 107, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

DK je špecializovaným klinickým pracoviskom Centra dedičných metabolických porúch NÚDCH a v úzkej  spolupráci s Oddelením laboratórnej medicíny NÚDCH vykonáva diagnostiku, monitorovanie a liečbu pacientov s dedičnými metabolickými poruchami. Pri pozitívnom novorodeneckom skríningu na vrodené metabolické ochorenie sa na klinike potvrdzuje, vylučuje alebo stanovuje definitívna diagnóza dedičnej metabolickej poruchy u pacientov z Bratislavy a západoslovenského kraja. V indikovaných prípadoch sa náročné laboratórne, genetické a iné vyšetrenia zabezpečujú aj spoluprácou so zahraničnými pracoviskami.

 

Reumatológia

MUDr. Tomáš Dallos, PhD., vedúci lekár

Tel.č.: +421 2 59371 326, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V odbore detská reumatológia DK zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientov so zriedkavými reumatickými ochoreniami detského veku ako sú zápalové ochorenia kĺbov (artritídy), kostí, ciev (vaskulitídy), systémovými ochoreniam spojiva ako aj geneticky podmienenými ochoreniami, ktoré sa prejavujú recidivujúcimi horúčkami. V záujme zabezpečenia komplexnej zdravotnej starostlivosti úzko spolupracuje s Klinikou detskej ortopédie NÚDCH, Národným ústavom reumatických chorôb v Piešťanoch, rehabilitačnými zariadeniami a zahraničnými pracoviskami.

 

Pracovisko genetickej diagnostiky

Pracovisko je rozčlenené na ambulanciu klinickej genetiky a laboratórium genetickej diagnostiky, ktoré má už desaťročnú tradíciu. Bolo založené za účelom riešenia vedecko-výskumných a grantových projektov. Dnes ponúka vysokošpecializovanú molekulovú diagnostiku nielen pre potreby detských pacientov hospitalizovaných v NÚDCH, ale aj pre pacientov z celého Slovenska.

 

INÉ AKTIVITY

1) Združenie rodičov a priateľov detí s diabetom na Slovensku

2) Spoločnosť Williamsovho syndrómu

3) Spoločnosť Turnerovho syndrómu

4) Spoločnosť pre primárne imunodeficiencie

5) Zlatý kľúčik n.f.

6) Združenie Ojedinelých Genetických Ochorení

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run