Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM) LF UK, LF SZU a NÚDCH

Limbová ulica č. 1, 833 40

 

Vedenie kliniky

MUDr. Rudolf Riedel, PhD.,MPH prednosta DKAIM

tel. č.: +421 2 59371 488, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Anestéziológia

MUDr. Marián Hargaš, MHA zástupca prednostu

tel. č.: +421 2 59371 141, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Mgr. Renata Nagyová, MHA, vedúca sestra

Tel. č.: +421 2 59371 190, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Intenzívna medicína

MUDr. Jozef Köppl, MHA, zástupca prednostu

tel. č.: +421 2 59371 216, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Mgr. Marta Schéryová, vedúca sestra,

tel. č.: +421 2 59371 293, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Činnosť Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM) vyplýva z koncepcií pediatrie, pediatrickej intenzívnej medicíny a koncepcie odboru anestéziológie a intenzívnej medicíny. Klinika plní úlohy na úseku liečebno-preventívnom, pedagogickom a vedeckovýskumnom. DKAIM zabezpečuje pooperačnú starostlivosť po urgentných a plánovaných operáciách rôznych systémov. Poskytuje starostlivosť pacientom v odberovom a transplantačnom programe, pacientom s traumou a polytraumou, kraniocerebrálnymi poraneniami, závažnými popáleninami a intoxikáciami. Zabezpečuje starostlivosť a komplexnú liečbu kriticky chorých detí, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov. Sú to deti s poruchami vedomia, pri netraumatickej etiológii vrátane detí s vrodenými poruchami metabolizmu, onkologickými a hematologickými chorobami, zlyhávaním a zlyhaním dýchania, cirkulácie a ďalších systémov rôznej etiológie. Pri riešení týchto stavov spolupracuje so všetkými odbormi v rámci celej NÚDCH. DKAIM nepretržite poskytuje konziliárne vyšetrenia vo vzťahu k intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti pre celú nemocnicu.


Pracoviská kliniky

Anestéziológia

Zabezpečuje v plnom rozsahu požiadavky operačných i neoperačných odborov jednotlivých kliník a oddelení DFNsP Bratislava na anestéziu pri terapeutických a diagnostických výkonoch v rámci Centrálnych operačných sál (COS) a vysunutých interných i externých špecializovaných pracovísk v pôsobnosti UN Bratislava, NÚSCH Bratislava a Onkologického ústavu sv. Alžbety Bratislava. Zabezpečuje konziliárnu činnosť - v pracovnom čase prostredníctvom anestéziologickej ambulancie kliniky, v ostatnom čase nepretržitou anestéziologickou ústavnou pohotovostnou službou.

V roku 2016 na klinike vykonali celkovo 9 956 anestézii, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku nárast o 2 %. V anestéziologickej ambulancii bolo vyšetrených a ošetrených 7 823 detí a urobených 300 konzílií lekármi ambulancie priamo pri lôžku pacienta a ďalších 1 790 konziliárnych vyšetrení počas ústavnej pohotovostnej služby.

 

Na úseku anestézie sa zdokonaľujú moderné anestéziologické postupy a monitorovacie techniky s ohľadom na zvyšovanie bezpečnosti pacienta a to:

 •           techniky regionálnej anestézie na zabezpečenie perioperačnej a pooperačnej analgézie
 •       techniky „low-flow a minimal flow“ anestézie
 •          selektívna ventilácia pri torakoskopických výkonoch
 •           využívanie NIRS monitorovania mozgu u novorodencov, dojčiat a pri komplikovaných operačných zákrokoch
 •           vykonávanie kanylácií centrálnych vén a techník regionálnej anestézie pod USG navigáciou
 •           využitie kompletného peroperačného neuromonitoringu pri spondylochirurgických výkonoch
 •           využitie monitorovania bolesti (NIPE) v perioperačnom období.

 

Pracovisko intenzívnej medicíny

Zabezpečuje resuscitačnú, intenzívnu  a intermediárnu starostlivosť pacientom so zlyhaním alebo zlyhávaním vitálnych funkcií nielen v rámci príslušnej spádovej oblasti, ale s ohľadom na poskytovanie vysoko špecializovanej starostlivosti pre celé územie Slovenskej republiky.

V roku 2016 hospitalizovali 560 pacientov, urobili 302 konzílií vo vzťahu k intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti a zabezpečili 106 dlhodobých centrálnych cievnych prístupov pre pacientov NÚDCH. DKAIM zabezpečuje sekundárne transporty kriticky chorých detí a novorodencov systémom mobilnej intenzívnej jednotky (MIJ) v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji. V roku 2016 urobili 378 transportov.

V rámci resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti:

 •       zdokonaľujú techniky umelej ventilácie pľúc s použitím kompatibilného dávkovača NO (oxidu dusného) a nekonvenčnej oscilačnej ventilácie u detí do 35 kg telesnej hmotnosti
 •       zvyšujú bezpečnosť pacienta komplexným „bed-side“ monitoringom vitálnych funkcii a základných laboratórnych parametrov (kontinuálne meranie ICP, SvjO2, NIRS, invazívne HD sledovanie, analýza krvných plynov a výpočty VO2 a DO2 a iné.
 •         klinika používa tromboelastograf pre potreby okamžitého bed-side monitorovania hemokoagulačnej kaskády
 •       štandardom sa stalo využívanie terapeutickej hypotermie u detí s KCP, v poresuscitačnej starostlivosti a ostatných indikáciách
 •     štandardom je využívanie USG prístroja pre „bed-side“ diagnostike a terapeutické procedúry (urgentné diagnostické zhodnotenie stavu dieťaťa pri príjme, kanylácia centrálnych véna a artérií).

 

Vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

Pracovníci kliniky sa aktívne zúčastňujú a podieľajú na organizovaní odborných konferencií doma i v zahraničí a publikujú svoje príspevky v odborných časopisoch. Niekoľko lekárov kliniky v rámci doktorandského štúdia vykonáva výskumnú činnosť v špecializovaných témach detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny.

 

Pedagogická činnosť

DKAIM zabezpečuje pedagogickú činnosť v pregraduálnej výchove v predmete anestéziológia a intenzívna medicína a predmete pediatria v rámci LF UK a  LF SZU. V postgraduálnej výchove v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívne medicína, pediatria, pediatrická intenzívna medicína a pediatrická anestéziológia v rámci LF ZSU. Taktiež sa podieľa na vzdelávaní sestier v rámci Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v pediatrii, pediatrickej intenzívnej medicíne a anestéziológii a intenzívnej medicíne.

 

Ambulancie DKAIM

Anestéziologická ambulancia, 1. poschodie, blok D, č. dverí 105, tel.: +421 2 59371 626

Anestéziologická ambulancia, 3. poschodie, blok D, tel.: +421 2 59371 731         

Zabezpečujú anestéziologické predoperačné vyšetrenia detí s plánovanou chirurgickou liečbou.

 

Informácie pre rodičov

Vážení rodičia,

každý pacient pred plánovanou operáciou alebo vyšetrením v celkovej anestézii musí mať urobené predoperačné anestéziologické vyšetrenie. Vyšetrenie nemá byť staršie ako 14 dní a malo by byť urobené najneskôr 1 deň pred plánovanou operáciou. Na predoperačné anestéziologické vyšetrenie je pacient odosielaný svojím pediatrom alebo chirurgom podľa termínu plánovanej operácie alebo vyšetrenia v celkovej anestézii.

Pred návštevou anestéziologickej ambulancie by dieťa malo mať urobené pediatrické predoperačné vyšetrenie od praktického lekára pre deti a dorast, ktorý najlepšie pozná zdravotný stav dieťaťa. Ak je dieťa sledované u špecialistu (kardiológ, neurológ, endokrinológ...) a je v stabilizovanom stave, stačí priniesť posledný nález od špecialistu, nie však starší ako 6 mesiacov.

Dieťa nesmie byť v karanténe infekčného ochorenia. Odstup od poslednej bežnej infekcie horných dýchacích ciest musí byť minimálne 3, po zápale pľúc minimálne 6 a po očkovaní 3 týždne. V prípade ochorenia krátko pred plánovanou operáciou alebo vyšetrením v celkovej anestézii telefonicky kontaktujte vášho chirurga alebo pediatra, ktorý podľa závažnosti stavu naplánuje nový termín operácie alebo vyšetrenia.

Laboratórne vyšetrenia nie sú u detí starších ako 1rok pri výkonoch vhodných na jednodňovú chirurgiu potrebné. V záujme minimálnej traumatizácie dieťaťa sa robia iba v prípadoch, ak ich potreba vyplynie z pediatrického vyšetrenia.

Pred každou operáciou alebo vyšetrením v celkovej anestézii si podrobne prečítajte Poučenie pred výkonom v celkovej anestézii. Tento dokument vám poskytne informácie o výhodách a rizikách celkovej anestézie (CA), ako aj o možnostiach pooperačnej analgézie. Prosíme vás o pozorné prečítanie, podpísanie informovaného súhlasu a vyplnenie dotazníka na druhej strane.

Ak by ste mali aj po prečítaní poučenia pred výkonom v CA doplňujúce otázky, lekár anestéziológ vám na ne rád odpovie a zároveň vysvetlí aj podrobnosti ohľadom voľby regionálnej anestézie, obdobia nalačno a pooperačnej liečby bolesti a ďalšie.

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run