Klinika detskej chirurgie

Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH (ďalej KDCh)

Limbová ulica č. 1, 833 40

 

Vedenie kliniky:

MUDr. Jozef Babala PhD.,

tel. č.: +421 2 59 371 343, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

MUDr. Igor Béder PhD., zástupca prednostu,

tel. č.: +421 259 3711 75, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Mgr. Dagmar Divišová, vedúca sestra,

tel. č.: +421 2 59371 349, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Klinika detskej chirurgie (KDCH) LF UK a NÚDCH sa etablovala v roku 1953 a patrí medzi najstaršie a najskúsenejšie pracoviská svojho druhu v strednej Európe. Odbornosťou a spektrom chirurgických výkonov je najvyššie postaveným pracoviskom pre detskú chirurgiu na Slovensku. Poskytuje všeobecnú a špecializovanú starostlivosť vo väčšine existujúcich odboroch chirurgie pacientom od narodenia do 18 rokov a 364 dní. Závažné klinické stavy vyžadujúce multidisciplinárny prístup rieši spoluprácou s odborníkmi z užšie špecializovaných odborov. Konzultácie poskytuje podľa potrieb mnohým chirurgickým pracoviskám na Slovensku a spolupracuje s gynekologicko-pôrodníckymi pracoviskami pri riešení vrodených vývojových chýb, ktoré sa diagnostikujú prenatálne, vrátane konzultácií pre tehotné ženy. Podľa potrieb aktívne spolupracuje pri riešení ochorení na podklade vrodených vývojových chýb aj u pacientov starších ako 19 rokov. Lekári ročne vyšetria v ambulanciách KDCH 20 000 pacientov a hospitalizujú takmer 5 000 detí, z ktorých 3 000 podstúpi operáciu. KDCH je konziliárnym a odborne najvyššie postaveným pracoviskom pre detskú chirurgiu na Slovensku. Neoddeliteľnou súčasťou KDCH je endoskopické pracovisko umožňujúce v kompletnom rozsahu endoskopické, diagnostické a terapeutické výkony. Liečebno-preventívna starostlivosť je zameraná multidisciplinárne a pre špecializované chirurgické výkony má celoslovenskú pôsobnosť.

 

Novorodenecká chirurgia zahŕňa komplexné riešenie vrodených vývojových chýb všetkých orgánových systémov a operácie získaných chirurgických ochorení u novorodencov.

 

Neurochirurgia je orientovaná najmä na kongenitálne postihnutia centrálneho nervového systému akými sú hydrocefalus, spina bifida, encefalokély, kraniostenózy, syndróm pripútanej miechy a neurochirurgická traumatológia.

 

Hrudná chirurgia zahŕňa v plnom rozsahu vrodené a získané ochorenia pažeráka, pľúc, priedušnice a priedušiek, medzipľúcia, onkochirugiu a špeciálne rozpracovanú problematiku deformít prednej hrudnej steny - pectus excavatum a carinatum (vpáčený a vtáčí hrudník).

 

Brušná chirurgia zastrešuje celé spektrum vrodených chýb tráviacej trubice a parenchymatóznych orgánov a tiež zápalových, obštrukčných, nádorových a úrazových postihnutí. Do tejto oblasti patrí hepatálna chirugia s operáciami žlčových ciest, portálneho riečiska, resekciami pečene a chirurgia pankreasu.

 

Traumatológia je zameraná komplexne na riešenie jednotlivých systémov od úrazov mäkkých štruktúr, parenchymatóznych orgánov cez repozície zlomenín s aplikáciou celého spektra osteosyntetických metód až po komplexné riešenie polytraumy a korekcie následkov úrazov.

 

Endoskopická chirurgia (laparoskopia, torakoskopia, neuroendoskopia) je miniinvazívna moderná a kozmeticky najpriaznivejšia chirurgia, ktorá sa realizuje na KDCH v plnom rozsahu v brušnej a hrudnej chirurgii. Súčasťou problematiky je aj ezofagogastro-fibroskopia vrátane sklerotizácie varixov, rektoskopia a kolonoskopia s diagnostickými a terapeutickými výkonmi.

 

Cievna chirurgia zahŕňa operácie vrodených a získaných chýb cievneho systému v prípade potreby aj s aplikáciou cievnych náhrad.

 

Plastická chirurgia je zameraná na odstraňovanie kožných útvarov vrodeného alebo nádorového charakteru a na riešenia následkov úrazov šliach, nervov a kožných defektov - posuny a náhrady.

KDCH úzko spolupracuje s ostatnými pracoviskami NÚDCH - činnosti špecialistov jednotlivých odborov sa navzájom prelínajú s  cieľom komplexnej starostlivosti o detského chirurgického pacienta. Vzhľadom na multidisciplinárny charakter a vekový limit pacientov je dôležitá spolupráca aj so špecializovanými pracoviskami chirurgických odborov zameranými na liečbu dospelých pacientov. Klinika spolupracuje s Neurochirurgickou klinikou LF UK, SZU a UNB, Klinikou úrazovej chirurgie SZU a UNB, Klinikou popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB,  Klinikou stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave a ďalšími pracoviskami.

Na KDCH v starostlivosti o vrodené vývojové chyby centrálnej nervovej sústavy (CNS) ako jediné pracovisko na Slovensku vykonávajú u detí:

 • neuroendoskopické výkony v chirurgickej liečbe hydrocefalu (ventrikulostómia, eptostómia, aquaeductoplastika, cystostómia a iné)
 • kranioplastiky u detí s kraniosynostózami
 • implantáciu Baclofenovej pumpy u detí so spastickou  detskou mozgovou obrnou (DMO)
 • selektívnu dorzálnu rizotómiu u detí so spastickou DMO

V starostlivosti o ruku:

 • miniosteosyntézu ruky v detskom a adolescentnom veku
 • operácia lézie palmarnej platničky v detskom a adolescentnom veku

 V plastike:

 • náhradu obrovských kongenitálnych naevov dermálnou náhradou Intergra
 • lalokové plastiky u pacientov s gastroschizou/omfalokelou a meningomyelokelou/meningokelou

V detskej hemato-onko-chirurgii v rámci:

 • torakoskopie: resekcie tumorov (TU) pľúc, resekcie metastázy pľúc, histologizácie TU mediastina
 • laparoskopie: histologizácie TU pečene, histologizácie TU brucha a retroperitonea, resekcie TU brucha, marsupializácie a resekcie ovariálnych cýst a teratómov, splenektómie
 • torakotómie: resekcie TU pľúc a mediastina, resekcie sarkómov hrudnej steny
 • laparotómie: histologizácie a resekcie TU brucha a retroperitonea
 • novorodeneckej onko-chirurgie: teratómy

 

Pracoviská kliniky

Klinika má 73 lôžok na troch samostatných oddeleniach:

Oddelenie dojčiat, MUDr. Rastislav Králik, vedúci lekár

Oddelenie dievčat , MUDr. Erich Murár PhD., vedúci lekár

Oddelenie chlapcov, MUDr.. Milan Babulic, vedúci lekár

Lôžková časť umožňuje rodičovi alebo zákonnému zástupcovi sprevádzať svoje dieťa počas hospitalizácie.

 

Ambulancie KDCH

Všeobecná ambulancia: I. poschodie, blok D, č. dverí 107, tel. č:. + 421 2 59371775

Traumatologická ambulancia:1.poschodie, blok D, č. dverí 110, tel.č:. + 421 2 59371546

Gastroenterologická ambulancia: 1.poschodie, blok D, č.dverí 117, tel. č:. + 421 2 59371539

Príjmová ambulancia 1.poschodie, blok D č. dverí 108, tel. č. + 421 2 59371407

 

Odborné ambulancie

Spina bifida a hydrocefalus: 1.poschodie, blok D, č. dverí 111, tel.č:. + 421 2 59371774

Ordinačné hodiny : Pondelok 10,00 - 14,00

 

Vrodené chyby CNS : 1.poschodie, blok D, č. dverí 111, tel. č:. + 421 2 59371774

Ordinačné hodiny : Štvrtok 10,00 - 14,00

 

Vrodené vývojové chyby : 1.poschodie, blok D, č. dverí 111, tel. č:. + 421 2 59371774

Ordinačné hodiny : Piatok 09,00 – 14,00

 

Vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

Úzka spolupráca celého kolektívu odborníkov umožňuje zabezpečovať implementáciu najnovších vedeckých, metodologických a metodických poznatkov do liečebno-preventívnej činnosti a pedagogického procesu. V poslednom období zaznamenala rozvoj diagnostika a liečba končatinového kompartmentálneho syndrómu s použitím tlakových senzorov, liečba kraniostenóz s aplikáciou vstrebateľných dláh a moderná liečba zlomenín intramedulárnou osteosyntézou metodikou ESIN. Odborníci si vymieňajú skúsenosti so zahraničnými kolegami v rámci pobytov na iných pracoviskách, kongresoch a konferenciách s medzinárodnou účasťou, ktoré KDCH organizuje, napríklad Slovensko-český kongres detských chirurgov, Trauma v detskom veku a Simanov deň detskej chirurgie.

 

Pedagogická činnosť

Klinika je centrom pregraduálnej výuky študentov stredných zdravotných škôl, poslucháčov Lekárskej fakulty UK v Bratislave a je školiacim pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity.

 

Informácie pre rodičov

Vážení rodičia,

ak ste boli odoslaní obvodným pediatrom na prvé vyšetrenie do našej ambulancie, alebo ak chodíte na našu chirurgickú ambulanciu na pravidelné kontroly, prosíme o dodržiavanie nasledovných odporučení:

 • Pred každým vyšetrením sa pri vstupe do polikliniky zaregistrujte v centrálnej registrácii pacientov na prízemí. Pre registráciu si pripravte odporučenie od lekára a kartu poistenca (dieťaťa). Tieto dokumenty majte pri sebe pred vstupom do ambulancie.
 • Po príchode do čakárne (všetky ambulancie KDCH sa nachádzajú na 1.poschodí, blok D) si sadnite a sledujte na monitore vaše zadané číslo a čas vstupu do ambulancie. Novorodencov a dojčatá ošetrujeme prednostne.
 • Na hospitalizáciu za účelom plánovaného operačného výkonu odporúčame prísť na vyšetrenie v skorších ambulantných hodinách, najlepšie medzi 8. - 9. hodinou.
 • Pri príjme dieťaťa na hospitalizáciu je potrebné okrem predošlých lekárskych správ priniesť aj výsledky predoperačných vyšetrení, o ktorých ste boli informovaní.
 • Pri plánovanom príjme na hospitalizáciu budete potrebovať základné hygienické potreby. Za osobné veci a cennosti, ktoré si so sebou dieťa prináša na oddelenie, nenesie zodpovednosť personál, ale pacient, resp. zákonný zástupca dieťaťa. Dievčatá by nemali mať nalakované nechty a v deň operačného výkonu sa nelíčiť.
 • Minimálne tri týždne pred plánovaným operačným výkonom musí byť dieťa zdravé (bez infekcie dýchacích ciest, herpesu, kútikov a iných infekčných ochorení).
 • V prípade, že pre chorobu dieťaťa alebo z iného dôvodu sa dieťa nemôže dostaviť na plánovaný príjem, odhláste ho, prosím, vopred na telefónnom čísle +421 2 5937407. Dieťa preobjednáme na iný termín
 • V prípade vášho záujmu rezervovať si nadštandardnú izbu kontaktujte, prosím, vedúcu sestru KDCH Mgr. Dagmar Divišovú na tel. č. : +421 2 5937 1349.
 • Na kontrolné chirurgické vyšetrenie si vždy prineste so sebou všetky predošlé lekárske správy, vrátane prepúšťacej správy.
 • Výsledok histologického vyšetrenia je možné konzultovať najskôr 2 týždne po operačnom výkone vo všeobecnej chirurgickej ambulancii.
 • V prípade jednodňovej chirurgie je potrebné prísť do ambulancie dva krát - deň pred samotným operačným výkonom na prípravu dokumentácie a druhý krát v deň operácie skoro ráno nalačno so všetkými vecami na samotný výkon.
 • Pacienti s akútnymi chirurgickými diagnózami sú ošetrovaní na chirurgickej ambulancii Oddelenia urgentného príjmu (OUP).
 • V prípade akýchkoľvek nejasností sa informujte v dopoludňajších hodinách na telefónnom čísle +421 2 59371775.

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run