Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH (ďalej KDP)

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD., prednostka
tel.:+421 (0)2 593 71 410, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MUDr. Ján Šuba, MPH, zástupca prednostu
tel.: +421 (0)2 593 71 476, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

PhDr. Sidónia Holanová, vedúca sestra
tel.: +421 (0)2 593 71 310, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Klinika detskej psychiatrie (KDP) je vysokošpecializované pracovisko, jediné na Slovensku, ktoré poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu psychických porúch u pacientov detského a dorastového veku. Špecializuje sa na širokú problematiku závažných psychických porúch - detskej schizofrénie, detského autizmu, depresie, sebapoškodzujúceho a samovražedného správania. Zabezpečuje diagnostiku a liečbu vývinových porúch detského autizmu, Aspergerovho syndrómu a hyperkinetických porúch (ADHD). Zaoberá sa poruchami z okruhu neurologických ochorení a somatických chorôb s psychiatrickými komplikáciami.

KDP má kapacitu 20 lôžok a člení sa na dve oddelenia: 14 lôžok je určených pre školský a adolescentný vek a 6 lôžok pre pacientov predškolského veku s možnosťou ubytovania sprievodcu dieťaťa počas jeho hospitalizácie. K dispozícii majú aj izbu s nadštandardným vybavením. Zdravotnú starostlivosť poskytuje 12 lekárov a 11 sestier. Psychologickú a psychoterapeutickú starostlivosť zabezpečujú 4 psychológova a 2 liečební pedagógovia.

KDP poskytuje komplexnú liečbu, okrem farmakoterapie je súčasťou liečby aj skupinová a individuálna psychoterapia, režimová terapia, liečebno-pedagogická starostlivosť a rodinná terapia, ktorá sa realizuje ambulantne alebo v rámci hospitalizácie. Pacienti sa prijímajú na základe odporučenia lekára - pedopsychiatra, obvodného lekára alebo psychológa, pedagóga alebo sociálneho kurátora so súhlasom zákonného zástupcu pacienta.

KDP ročne hospitalizuje 750 pacientov, z nich viac ako 40 % sú pacienti mimo Bratislavského kraja, ambulantne ošetrí viac ako 5 000 detí. KDP realizuje pregraduálnu výučbu poslucháčov 3. ročníka LF UK v odbore lekárskej psychológie a poslucháčov 4. a 5. ročníka v odbore detskej psychiatrie. Zároveň sa tu vyučuje povinne voliteľný predmet s názvom detská a dorastová psychiatria. Pregraduálna výučba prebieha aj v anglickej mutácii pre zahraničných poslucháčov. KDP je pracoviskom kontinuálneho postgraduálneho vzdelávania lekárov v odbore detskej psychiatrie na LF UK Bratislava.

Vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

Súčasťou práce pracovníkov KDP je vedecká, výskumná a publikačná činnosť. Výskumné úlohy KDP sa zameriavajú na problematiku porúch psychických funkcií z vývinového hľadiska od základného výskumu zobrazovacími technikami a psychologickými metódami až po klinický výskum poruchy pozornosti s hyperaktivitou a psychotickými poruchami. Po schválení etickou komisiou sa sleduje účinok najnovších psychofarmák a riadi sa výskum sociálne patologických a psychopatologických fenoménov (addikcie, syndrómu týraného a zneužívaného dieťaťa) vrátane etických a legislatívnych problémov.

Ambulancie KDP

Psychiatrická ambulancia, č. dv. 316, poliklinika, +3. poschodie, blok D, tel.: +421 (0)2 593 71 700
Psychiatrická ambulancia, č. dv. 313, poliklinika, +3. poschodie, blok D, tel.: +421 (0)2 593 71 108
Ambulancia klinického logopéda, č. dv. 312, poliklinika, +3. poschodie, blok D, +421 (0)2 593 71 394
Ambulancia liečebného pedagóga, č. dv. 312, poliklinika, +3. poschodie, blok D, +421 (0)2 593 71 733
Ambulancia klinického psychológa, č. dv. -202, -2. poschodie, blok C, tel.: +421 (0)2 593 71 325
Ambulancia liečebného pedagóga, č. dv. -202, -2. poschodie, blok C, tel.: +421 (0)2 593 71325

Informácie pre rodičov

Vážení rodičia,

ak ste boli odporučení na prvé vyšetrenie do našej ambulancie alebo chodíte s dieťaťom do niektorej ambulancie KDP na pravidelné kontroly, prosíme o dodržiavanie týchto odporúčaní:

Po vstupe do polikliniky na prízemí sa pred každým vyšetrením zaregistrujte v centrálnej registrácii.

Budete potrebovať preukaz poistenca dieťaťa pri každom vyšetrení.

Na hospitalizácie sú pacienti objednávaní prostredníctvom psychiatrickej ambulancie, akútnych pacientov hospitalizujeme neodkladne.

Viac informácií získajú rodičia a zákonní zástupcovia dieťaťa na tel. č.: +421 (0)2 593 71 189.

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run