Neonatologická klinika intenzívnej medicíny (NKIM) LF UK a NÚDCH

Limbová ulica č. 1, 833 40 Bratislava

 

Vedenie kliniky

prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD., prednostka

tel. č.: +421 2 593 71 833, e-mail: ingrid.brucknerova@dfnsp.sk

 

MUDr. Dana Dolníková, zástupkyňa prednostky

tel. č.: +421 2 593 71 760, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Mgr. Renáta Jančovičová, vedúca sestra

tel. č.: +421 2 593 71 769, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny (NKIM) má v rámci Slovenska jedinečné postavenie, ktoré vyplýva z dlhodobej úzkej spolupráce s I. gynekologicko-pôrodníckou klinikou SZU a UNB, ktorá je národným centrom materno-fetálnej medicíny. Toto centrum je konziliárnym a koncovým pracoviskom pre komplikované a závažné prípady z pôrodníctva pre všetky gynekologicko-pôrodnícke oddelenia nemocníc na Slovensku. Časť tu narodených novorodencov je po pôrode transportovaná na našu kliniku, čím ju predurčuje k diagnostike a následnému riešeniu širokého spektra najnáročnejšej novorodeneckej patológie.

Na NKIM ročne hospitalizujeme v priemere 500 pacientov, z nich zhruba polovica pochádza z Bratislavského kraja, zvyšní pacienti sú z ostatných krajov Slovenska. Ambulantne ošetria 8 000 detí.

NKIM zároveň poskytuje starostlivosť pacientom hospitalizovaným v našej nemocnici z dôvodu exkluzívneho postavenia niektorých jej pracovísk, napríklad Kliniky detskej oftalmológie v liečbe retinopatie nedonosených, či Detskej kliniky v liečbe kritických stavov súvisiacich s vrodeným metabolickým ochorením. NKIM má 35 lôžok v 2 častiach - intermediárnej a JIS.

NKIM poskytuje:

- všetky typy konvenčnej aj nekonvenčnej ventilácie

- liečbu inhalačným oxidom dusným
- v spolupráci s DKC možnosť napojenia na ECMO (extrakorporálnu memnránovú oxygenáciu) v liečbe reverzibilného pľúcneho zlyhania
- riadenú hypotermiu s „bed side“ monitoringom EEG
- peritoneálnu dialýzu v liečbe renálneho zlyhania, alebo ako eliminačnú metódu pri závažných vrodených chybách metabolizmu (ako jediné pracovisko na Slovensku)
- starostlivosť o deti s veľmi nízkou a extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou
- systémovú trombolýzu u novorodenca v spolupráci s hematologickým oddelením
- starostlivosť o dieťa s onkologickým ochorením zisteným v novorodeneckom veku
- dlhodobú parenterálnu výživu
- pred a pooperačnú starostlivosť o nedonoseného novorodenca s poškodením nezrelej sietnice

- diagnostiku a liečbu vrodených porúch metabolizmu (ako jediný na Slovensku)
- pred a pooperačnú starostlivosť o novorodenca s vrodeným alebo získaným hydrocefalom

- pred a pooperačnú starostlivosť o novorodenca so závažnými vrodenými chybami uropoetického traktu

 

Pracoviská NKIM

Banka ženského a materského mlieka

NKIM má k dispozícii pasterizované ženské mlieko od vyšetrených zdravých darkýň mlieka. Vedúca lekárka pracoviska, MUDr. Katarína Vicianová, je členkou národného výboru na podporu dojčenia pri MZ SR a Slovenského výboru pre UNICEF.

poradenstvo: + 421 905/798 441

www.provita.sk, www.dojcenie.sk

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ambulancie:

Neonatologická ambulancia, 2. poschodie, č. dverí 212, blok D, tel. č. : +421 2 59371 662

Zabezpečuje následnú starostlivosť o pacientov  po hospitalizácii zabezpečením dlhodobého sledovania rizikových novorodencov v spolupráci s ostatnými špecialistami podľa rizika a ochorenia dieťaťa. V ambulancii vyšetria ročne viac ako 5 tisíc detí. Ambulancia úzko spolupracuje s ďalšími ambulanciami včasnej diagnostiky a terapie psychomotorického vývinu detí. Zabezpečuje tiež očkovanie u indikovaných detí proti RSV vírusom.

Ambulancia včasnej diagnostiky, mínus 3.poschodie, blok C, tel. č.: +421 2 59371 klapky 650, 728

 

Informácie pre rodičov

Milí rodičia,

narodenie dieťatka je nielen radostná udalosť, ale aj obrovská životná zmena. A ako každá zmena, prináša so sebou stresujúce situácie aj v prípade, že sa dieťatko narodí zdravé. Ak je hospitalizované na našom oddelení, znamená to, že v jeho adaptácii na život nastal problém. Pre rodiča neexistuje horší pocit ako strach o dieťa a zároveň pocit, že mu nevie pomôcť.

Personál nášho oddelenia je pripravený problém vášho dieťatka riešiť a pomôcť mu, aby sa čo najskôr dostalo do prirodzeného prostredia rodiny. Pomôcť nám, a tým aj svojmu dieťatku, môžete dodržiavaním pravidiel, ktoré nám uľahčujú starostlivosť a zároveň zlepšujú vzájomnú komunikáciu. Uvítame, ak si pozorne prečítate naše odporúčania.

 

Návštevy

NKIM a JIS majú stanovené návštevné hodiny každý deň od 15. 00 do 20. 00 hod. Doba pobytu pri dieťati je zvyčajne jedna hodina, v prípade klokankovania sa môže predĺžiť na tri hodiny a viac. Pokiaľ to prevádzka pracoviska a zdravotný stav dieťatka umožní, je možné po dohode s ošetrujúcim personálom prispôsobiť návštevy nad stanovený rámec. Pacienta môžu navštíviť maximálne dve osoby, spravidla rodičia dieťaťa, deti do 15 rokov nemajú vstup na oddelenie povolený. Vo výnimočných prípadoch môže vedenie kliniky urobiť výnimku.

Pred vstupom na NKIM sa treba ohlásiť personálu (ošetrujúcej sestre alebo lekárovi), ktorý vás uvedie k pacientovi.

 

Režim návštev na oddelení

Návštevy si pred vstupom na oddelenie oblečú plášť, rešpektujú pokyny zdravotníckeho personálu ohľadom hygieny a manipulácie s pacientom. Platí prísny zákaz manipulovať s prístrojovou technikou (napr. vypínať alarmy).

 

Režim návštev na JIS

Návštevy prechádzajú oddelením v civile, po vstupe do hygienického filtra si v šatni rodičov oblečú plášť a ďalej postupujú podľa pokynov zdravotníckeho personálu. Rešpektujú pokyny zdravotníckeho personálu ohľadom hygieny a manipulácie s pacientom. Platí prísny zákaz manipulovať s prístrojovou technikou.

 

Informovanie o zdravotnom stave hospitalizovaných pacientov

Informácie o zdravotnom stave dieťaťa podáva v pracovnom čase ošetrujúci lekár na požiadanie zákonného zástupcu alebo osoby, ktorá má zákonným zástupcom podpísaný súhlas o informovaní. V čase ústavnej pohotovostnej služby (15,00 - 7,00 hod.) podáva informácie službukonajúci lekár len v prípade akútnej zmeny zdravotného stavu. U pacientov so závažným priebehom ochorenia, v prípade potreby špeciálnych vyšetrení či liečby, podáva informácie prednosta kliniky alebo jeho zástupca (primár) v prítomnosti ošetrujúceho lekára. Sestra informuje zákonných zástupcov o ošetrovateľskej starostlivosti dieťaťa (príjem stravy, hmotnostné prírastky atď.)

 

Hospitalizácia sprievodcu dieťaťa

Sprievodca pacienta je obvykle matka dieťaťa, výnimočne v odôvodnených prípadoch iná osoba. Môže sprevádzať dieťa počas hospitalizácie na oddelení, v indikovaných prípadoch aj počas hospitalizácie na JIS. Z prevádzkových dôvodov neponúkame ubytovanie systémom rooming-in, ale na ubytovni NÚDCH v dvojlôžkových izbách (ubytovňa sa nachádza priamo v areáli DFNsP Bratislava ). Pobyt sprevádzajúcej osoby je bezplatný a umožnený je len jednému zákonnému zástupcovi. Stravu je možné si zakúpiť.

 

Sprievodca hospitalizovaného pacienta

- má právo byť priebežne informovaný o zdravotnom stave pacienta, realizovaných a plánovaných zákrokoch a liečebnej stratégii

- stará sa o svoje dieťa v primeranom rozsahu – kŕmenie, prebaľovanie, kúpanie,
- po dohovore a za dozoru zdravotníckeho personálu je v indikovaných prípadoch matka zaučená do liečebnej starostlivosti o dieťa (ošetrovanie kože, očí, rán, sondovanie, podávanie perorálnych liekov)

- rešpektuje liečebný režim oddelenia/JIS a dodržiava intervalový režim ošetrovania, kŕmenia, v prípade nutnosti na požiadanie personálu opustí na nevyhnutný čas priestory JIS/oddelenie
- nesmie manipulovať so zdravotníckou technikou
- venuje sa svojmu dieťaťu, nedotýka sa iných pacientov, nenavštevuje iné boxy s pacientmi, - netelefonuje počas pobytu pri dieťati, nepoužíva elektronické zariadenia s wifi pripojením na boxoch pacientov
- zodpovedá za vlastný zdravotný stav – pri akejkoľvek zmene (teplota, viróza a pod..) upozorní zdravotný personál a v prípade nutnosti preruší sprevádzanie dieťaťa na nevyhnutnú dobu

Počas hospitalizácie budete potrebovať: domácu obuv, pohodlné oblečenie, pyžamo, hygienické potreby, uterák, lieky, ktoré užívate pri chronických ochoreniach. V prípade užívania liekov informujte o tom, prosím, ošetrujúceho lekára.
Veríme, že Vaše dieťatko sa čím skôr vylieči a že naša spolupráca bude bezproblémová.

 

NKIM na Facebooku

Na sociálnej sieti Facebook má NKIM založenú skupinu, ktorú v súčasnosti tvorí toho viac ako 660 členov. Sú to rodičia našich bývalých alebo súčasných pacientov, priatelia a personál nášho oddelenia. Je to verejný priestor, ktorý rodičia môžu využiť na zdieľanie svojich príbehov a denných problémov, kde sa môžu pochváliť so svojimi pokrokmi, či si odovzdať navzájom svoje skúsenosti. Rodičia tu nadväzujú priateľstvá a navzájom sa podporujú. Je to miesto, kde môžu nájsť informácie, poradenstvo a rôzne formy podpory v zložitej životnej situácii.

https://www.facebook.com/groups/104976906208401/

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run