Ortopedická klinika LF UK a NÚDCH (ORK)

Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., prednosta

tel.: +421(0)2 59371451, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MUDr. Boris Liščák, zástupca prednostu

tel.: +421(0)2 59371851, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Renáta Červinková, vedúca sestra

tel.: +421(0)2 59371443 (711, 712), email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Sekretariát kliniky

 tel.: +421(0)2 59371612, fax: +421(0)2 59371716

Ortopedická klinika (ORK) LF UK a NÚDCH vznikla 1.9.2004 z pôvodného Ortopedického oddelenia NÚDCH po presídlení I. ortopedickej kliniky LF UK, FNsP a SZU z budovy na Hlbokej ulici do priestorov FNsP Ružinov v roku 2003. Pôvodné ortopedické oddelenie NÚDCH sa formovalo pod vedením ordinára ortopédie MUDr. Lea Spiššáka, CSc., na Detskej chirurgickej klinike LF UK a NÚDCH. Po dobudovaní technického vybavenia a doplnení personálneho obsadenia začalo svoju činnosť 13.5.1992 v areáli starej budovy NÚDCH na Lazaretskej ulici v Bratislave a primárom sa stal MUDr. Emil Huraj, CSc. Dlho bolo jediným samostatným špecializovaným pracoviskom detskej ortopédie na Slovensku a v roku 1997 sa presťahovalo do budovy novej Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch.

ORK sa venuje prevencii, diagnostike, liečbe, vzdelávaniu, posudzovaniu a výskumu ochorení a úrazov pohybového aparátu v detskom a adolescentnom veku.

Okrem najčastejších vrodených a vývojových  abnormalít a ortopedických ochorení detského veku sa klinika venuje komplexne aj problematike neuroortopédie a reumoortopédie. V spektre činností kliniky je samozrejmosťou liečba zápalových ochorení pohybového aparátu, aseptických nekróz, úrazov a poúrazových stavov. Súčasťou činností ORK je ortopedická liečba následkov systémových ochorení (metabolické a endokrinné abnormality s vplyvom na skelet, osteochondrodysplázie a iné početné osteoartrikulárne syndrómy).

Ako jediné pracovisko na Slovensku vykonáva nasledovné výkony:

Využíva Ponsetiho techniku liečby najčastejšej vrodenej chyby detského chodidla – tzv. konskej nohy - PEC (pes equinovarus congenitus) ambulantným sádrovaním a následným preťatím Achillovej šlachy a doliečením Denis Brownovými dlahami. Zároveň v súlade s moderným pohľadom ortopedickej liečby pokrýva terapeutické možnosti PEC od najjednoduchších až po najnáročnejšie operačné výkony v zložitých prípadoch a syndrómoch.

Ako jediné pracovisko na Slovensku v spolupráci s Klinikou detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH sa systematicky a komplexne venuje problematike onkoortopédie detského veku. Detskú onkoortopédiu vykonáva v plnom rozsahu – odstraňuje zhubné nádory z kostí a nahrádza individuálnymi endoprotézami, medzi nimi aj protézami, ktoré dokážu ,,rásť“ spolu s dieťaťom. Zároveň rieši benígne nádory pohybového aparátu a nádorom podobné afekcie (kostné cysty), zlomeniny v kostných cystách a pod.

V rámci spondylochirurgie, ktorej sa venuje zástupca prednostu ORK MUDr. Boris Liščák sa vykonávajú všetky typy operácií pri rôznych typoch deformít chrbtice u detí. Pri liečbe idiopatických skolióz u adolescentov sa využívajú najmodernejšie princípy založené na apikálnej derotácii (cluster technika), ktoré umožňujú trojrozmernú rekonštrukciu patologicky zmenených pomerov chrbtice, ramien a hrudníka. Neuromuskulárne a kongenitálne deformity chrbtice u detí predstavujú najťažšiu kapitolu spinálnej chirurgie, pri ktorých sa na ORK štandardne využívajú celosvetovo uznávané princípy najmodernejších typov sakro-pelvickej fixácie (S2AI), rôznych typov osteotómií chrbtice (SPO, PSO, COWO, VCR), ako aj náročné resekčné výkony (hemivertebrektómie, korpektómie a spondylektómie). Okrem toho sa ORK podiela v rámci spolupráce s Klinikou detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH na diagnostike a liečbe nádorových ochorení axiálneho aparátu. V neposlednom rade patrí do spektra operačných procedúr ORK takisto aj trauma detskej chrbtice.

ORK sa tiež venuje korekciám uhlových a dĺžkových dyskrepancií končatín či už Taylorovým priestorovým rámom, alebo od roku 2016 intramedulárne do dlhej kosti zavedeným magneticky expandibilným klincom Precice

ORK vykonáva aj ošetrenia úrazov mäkkého kolena v detskom a adolescentom veku, sutury meniskov, ošetrenia lézii chrupaviek a artroskopické náhrady skrížených väzov

Od júna 2013 vykonáva u deti s detskou mozgovou obrnou (DMO) - zatvorené viacúrovňové uvoľňujúce fibrotómie. Inštruktážne operácie absolvoval prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD v  Orthopaedic Hospital Vienna-Speising.

Roku 2012 zaviedla Detská ortopedická klinika novú metódu na korekciou plochej nohy „calcaneostop“ s využitím vstrebateľných skrutiek ideálne vo veku 8-12 rokov. Táto metóda bola doplniná v roku 2016 o skrutku HyProCure ktorá je vhodná aj pre starších pacientov.

DORK ako jediné pracovisko na Slovensku robí mnohé metódy u raritných ochorení, napríklad pri liečbe vrodeného pakĺbu predkolenia s použitím vaskularizovaného štepu z ihlice v spolupráci s Klinikou plastickej chirurgie UNB, plastiky odhalených endoprotéz svalovými lalokmi a voľnými kožnými transplantátmi.

V duchu prevencie sa ORK venuje skríningu a včasnej liečbe vývojovej dysplázie bedra u detí v rámci prirodzeného regionálneho spádu, ale aj riešeniu patologických nálezov vyžadujúcich náročnejšiu a špecifickú liečbu vlastných následkov problematiky DDH u pacientov z celého Slovenska.

Na klinike ročne ambulantne vyšetria viac ako 8 000 pacientov, z nich asi 40-50% podielu tvoria detskí pacienti žijúci mimo Bratislavy, hospitalizujú 600 – 700 detí, z ktorých vyžaduje operačnú liečbu okolo 500 pacientov.

ORK plní tiež úlohy súvisiace s pregraduálnym a postgraduálnym vzdelávaním lekárov a sestier na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v spolupráci s Fakultou zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity organizuje postgraduálne vzdelávacie školiace miesta a tematické kurzy. Zároveň spolupracuje s mnohými zahraničnými klinikami v oblasti nových metód diagnostiky a liečby.

Vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

V súčasnosti ORK rieši výskumné granty s tematikou osteoporózy v detskom veku, genetickej diagnostiky vývojovej dysplázie bedrového kĺbu u detí v regióne Karpatského oblúka a využitia 3D tlače v ortopedií.

V mnohých oblastiach klinika rozvíja spoluprácu so zahraničnými klinikami, napríklad v oblasti deformít chrbtice a spinálnej chirurgie, v oblasti využitia nových artroskopických metód, výskumu osteoinduktívnych hmôt na výplň kostných cýst a v oblasti nových metód korekcie uhlových, dĺžkových a rotačných deformít končatín.

Jednou z priorít kliniky je prezentácia pracoviska doma a v zahraničí formou publikácií a prednášok. Prednosta kliniky a jeho zástupca sú členmi European Pediatric Orthopaedic Society (EPOS). Prednosta kliniky pôsobí vo funkcii prezidenta Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti (SOTS), člena výboru EPOS-u, tiež ako národný delegát v UEMS, SICOT, EFORT, IFPOS a v redakčných radách renomovaných odborných časopisov a periodík. Mimoriadnym ocenením detskej ortopédie na Slovensku bolo poverenie SOTS organizáciou prvého postgraduálneho kurzu organizácie EPOS – POSNA (Pediatric Orthopaedic Society of Northern America) s názvom Current concepts in pediatric orthopaedics v  2007.

Dve ambulancie ORK (č.147 a č.149) sa nachádzajú v poliklinickej časti NÚDCH na 1.poschodí, blok D, obidve sú plne funkčné a spĺňajú štandardy liečebno – preventívnej starostlivosti v odbore ortopédia.

Informácie pre rodičov

Pred prijatím k plánovanej operačnej liečbe je potrebné doplniť predoperačné vyšetrenia – laboratórne odbery a pediatrické vyšetrenie, ktoré nesmú byť staršie ako 7 dní. Anestéziologické vyšetrenie je následným krokom procesu prijatia dieťaťa na ORK. Objednávajúci ambulantný lekár rodičom vysvetlí podrobnosti súvisiace s operáciou.

Špecifická príprava pacienta pred operáciou deformity chrbtice podlieha podrobne vypracovanému protokolu, edukácia pacienta aj rodičov je prísne individuálna.

Princípy individuálneho prístupu k pacientovi patria medzi základné pravidlá liečebnej starostlivosti na Detskej ortopedickej klinike LF UK a NÚDCH.

prednosta kliniky                                   +421(0)259371451 (FAX +421(0)259371881)

primár oddelenia                                    +421(0)259371239 (FAX +421(0)259371853)

sekretariát                                             +421(0)259371612 (FAX +421(0)259371716)

vedúca sestra                                        +421(0)259371443

vyšetrovňa                                             +421(0)259371711, 712, 381

chodba (kontakt rodič. s pacientom)        +421(0)259371494

lekárske izby                                         +421(0)259371851, 611

pracovňa asistentov (lekárov)                  +421(0)259371735

pedagóg                                               +421(0)259371202

ortopedické ambulancie                         +421(0)259371578, 403

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run