Oddelenie laboratórnej medicíny (OLM)

MUDr. ŠEBOVÁ Claudia, primárka,

tel.: +421 2 59371 229, 814, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Krajčovičová Anna, vedúca laborantka,

tel.: +421 2 59371 220, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie laboratórnej medicíny (OLM) vzniklo v roku 2006 zlúčením troch pracovísk – Oddelenia klinickej biochémie zahŕňajúceho Centrum dedičných metabolických porúch, Hematologicko-transfúziologického oddelenia a Oddelenia klinickej imunológie a alergológie.

V súčasnosti je jediným špecializovaným pracoviskom pediatrickej laboratórnej medicíny na Slovensku a má výnimočné a nenahraditeľné postavenie na Slovensku. Zabezpečuje komplexnosť laboratórnej diagnostiky, monitorovanie liečby a stanovovanie prognózy ochorení pre deti vo všetkých vekových skupinách a umožňuje skrátenie a urýchlenie diagnostického procesu vedúceho k včasnej liečbe detských pacientov. Laboratórne rutinné a špeciálne vyšetrenia poskytuje klinikám, oddeleniam a špecializovaným ambulanciám NÚDCH, DKC NÚSCH Bratislava a ďalším zariadeniam a ambulanciám so sídlom v budove NÚDCH. Najnáročnejšie špeciálne analýzy vykonáva pre detských pacientov a v indikovaných prípadoch i pre dospelých z celého Slovenska.

Prevádzka oddelenia zohľadňuje špecifiká a potreby detského pacienta: anatomické, fyziologické a patofyziologické odlišnosti v jednotlivých vekových obdobiach (prematúrni novorodenci, novorodenci, dojčatá, deti v puberte, adolescenti, mladí dospelí), metabolickú instabilitu vo včasnom detskom veku, imunologickú nezrelosť, akútnejší priebeh ochorení u detí, špecifické spektrum ochorení s výskytom a manifestáciou v detskom veku, minimálne objemy dostupného biologického materiálu. Obtiažne získavanie objektívnych anamnestických údajov od detí, resp. ich rodičov, a náročnejšie fyzikálne vyšetrenie dieťaťa si vyžadujú krátky čas odozvy (TAT = turn around time), t.j. čas od odberu vzoriek na laboratórne vyšetrenie po dodanie výsledkov analýz ošetrujúcim lekárom, aby sa ochorenie mohlo diagnostikovať správne a promptne. Pre spoľahlivú interpretáciu laboratórnych nálezov sa využívajú referenčné hodnoty spracované pre niekoľko vekových skupín.

Nepretržitá dvojzmenná prevádzka zabezpečuje 24-hodinovú dostupnosť rutinných i mnohých špeciálnych parametrov. Urgentné analýzy (STATIM) tvoria až 50% zo všetkých vyšetrení.             

Jednotlivé medicínske odbory majú v rámci oddelenia zachovanú odbornú autonómiu s aplikáciou najnovších medicínskych poznatkov zodpovedajúcich úrovni univerzitného zdravotníckeho zariadenia v Slovenskej republike a porovnateľných so špičkovými európskymi pracoviskami.

Na oddelení je zavedený sofistikovaný laboratórny informačný systém, vzorky biologického materiálu sa pre spoľahlivú identifikáciu označujú barkódmi. Komunikácia s nemocničným informačným systémom je zabezpečená obojstranne pomocou elektronických žiadaniek a elektronickým zasielaním výsledkov.

Pracoviská OLM

1. Pracovisko klinickej biochémie

MUDr. Behúlová Darina, PhD., vedúca lekárka

tel.: +421 2 59371 229, 814, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Krajčovičová Anna, vedúca laborantka,

tel.: +421 2 59371 220, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

RNDr. Vasilenková Alena, vedúca analytička

tel.: +421 2 59371 551, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Biochemická diagnostika u detí v NÚDCH sa začala rozvíjať od roku 1969. Oddelenie klinickej biochémie sídlilo pôvodne v priestoroch historickej budovy na Lazaretskej ulici. V priebehu rokov 1990-1991 sa postupne presunulo do nových priestorov NÚDCH na Limbovej ulici na Kramároch. V roku 2006 sa stalo súčasťou novozriadeného Oddelenia laboratórnej medicíny. Pracovisko v súčasnosti poskytuje klinicko-biochemické informácie nevyhnutné pre diagnostiku, monitorovanie a stanovenie prognózy ochorení u detských pacientov vo veku do 18 rokov + 364 dní. Vykonáva všetky základné biochemické vyšetrenia a viac ako 100 špeciálnych parametrov a profilových vyšetrení.

Pracovisko ako jediné na Slovensku stanovuje hladiny azolových antimykotík v sére a aktivitu tiopurínmetyltransferázy (TPMT) v erytocytoch. Celkový počet vyšetrení za rok sa pohybuje okolo 900 000, približne 50% tvoria urgentné (statimové) vyšetrenia.

Na pracovisku pôsobia 4 lekári so špecializáciou z klinickej biochémie, 7 laboratórnych diagnostikov a 18 erudovaných laborantov. Pracovisko je rozčlenené na Úsek rutinných metód a kontroly kvality, Úsek špeciálnych metód a informatiky a Centrum dedičných metabolických porúch.

Kvalitné prístrojové vybavenie tvoria moderné analyzátory s minimálnymi nárokmi na objem vyšetrovaného biologického materiálu s metódami umožňujúcimi potlačenie interferencií, ktoré sa frekventne vyskytujú vo vzorkách detských pacientov. K dispozícii sú výkonné automatické biochemické analyzátory pracujúce na báze suchej a roztokovej chémie. Pracovisko rozvíja diagnostiku najmä v oblasti pediatrickej klinickej enzymológie, dosiahlo svetovú prioritu v detekcii pacientov s tranzitórnou hyperfosfatazémiou detského veku. Rutinné a špeciálne vyšetrenia sa vykonávajú pod kontrolou troch medzinárodných systémov externého hodnotenia kvality (SEKK, RIQAS, EQAS), v ktorých sa dosahujú výborné výsledky.

Vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

Pracovisko rozvíja spoluprácu s odborníkmi v SR a so zahraničnými pracoviskami s rovnakým zameraním. Vedúca lekárka, MUDr. Darina Behúlová, PhD., je členkou Pracovnej komisie MZ SR pre zriedkavé choroby, keďže mnohé zriedkavé choroby sa klinicky manifestujú a diagnostikujú práve v detskom veku. Je tiež členkou Medzinárodného vedeckého výboru pri pravidelnej organizácii Medzinárodného kongresu pediatrickej laboratórnej medicíny. Naši pracovníci aktívne prezentujú výsledky vedeckovýskumnej činnosti na tomto celosvetovom podujatí, ako aj ďalších odborných zahraničných a domácich zjazdoch a konferenciách. Hlavnými oblasťami vedeckého záujmu sú v úzkej kooperácii s klinikami NÚDCH a pracoviskami Lekárskej fakulty UK: pediatrická klinická enzymológia - predovšetkým tranzitórna hyperfosfatazémia detského veku, POCT diagnostika u detských pacientov, využitie suchej chémie pri pediatrickej laboratórnej diagnostike, zriedkavé choroby a laboratórna diagnostika, poruchy výživy v detskom veku a biochemická diagnostika, kyselina listová u novorodencov, osteopénia nedonosených detí a ďalšie.

Pedagogická činnosť

Pracovníci sa podieľajú na postgraduálnom vzdelávaní lekárov v rámci špecializačnej prípravy.

 

2. Centrum dedičných metabolických porúch NÚDCH

MUDr. Behúlová Darina, PhD., primárka,

tel.: +421 2 59371 229, 814, 561, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

RNDr. Šalingová Anna, vedúca analytička,

tel.: +421 2 59371 683, 552

Diagnostické Centrum dedičných metabolických porúch sa začalo intenzívne budovať po rozdelení bývalého spoločného štátu v roku 1993. V súčasnosti je najväčším pracoviskom biochemickej genetiky na Slovensku a zabezpečuje: •selektívny skríning dedičných metabolických porúch (DMP) u pacientov s rôznorodými klinickými symptómami z celej SR •následné (konfirmačné) vyšetrenia u detí s pozitívnym nálezom pri rozšírenom novorodeneckom skríningu pre región západného a východného Slovenska •celoživotné biochemické monitorovanie pacientov s dokázanými DMP z celej SR.

Biochemická diagnostika a monitorovanie sa opiera o stanovenie metabolitov v telových tekutinách – v plazme, sére, suchej kvapke krvi, moči a likvore.

Centrum DMP vyšetrí ročne viac ako 3 000 pacientov, u ktorých sa vykoná približne 12 000 špeciálnych analýz a profilových vyšetrení.

Vyšetrenia sa vykonávajú rutinne počas pracovnej doby a urgentne pre pacientov s akútnymi a život ohrozujúcimi ochoreniami, pre ktorých sú zabezpečené konzultácie, analýzy a expertné závery 24 hodín denne systémom “on call”.

Analýzy sú pod kontrolou medzinárodného systému hodnotenia kvality biochemickej diagnostiky dedičných metabolických porúch ERNDIM, v ktorom sa dosahujú výborné výsledky s platnými certifikátmi. Dostupných je viac ako 40 markerov a profilových vyšetrení umožňujúcich detekciu predovšetkým dedičných porúch intermediárneho metabolizmu, ako aj ďalších skupín geneticky podmienených porúch metabolizmu: aminokyselín, cyklu močoviny, organických kyselín, sacharidov, mukopolysacharidov, glykoproteínov, vitamínov, kovov, lipidov, vyšetrenie beta-oxidácie mastných kyselín, vyšetrenie porúch transport, skríning mitochondriových ochorení, skríning kongenitálnych porúch glykozylácie, skríning porúch metabolizmu kreatínu, skríning porúch metabolizmu purínov a pyrimidínov, skríning porúch biosyntézy cholesterolu.

Pedagogická činnosť

Pracovníci Centra DMP sa podieľajú na postgraduálnej výučbe lekárov v rámci ich špecializačnej prípravy.

Vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

Pracovníci Centra DMP sú v súčasnosti zapojení do riešenia významných projektov:

1. "Výskum a vývoj nových technológií chemickej analýzy pre metabonomiku/metabolomiku.“

2. "Centrum excelentnosti pre glykomiku.“

Vedúca lekárka Centra DMP MUDr. Darina Behúlová, PhD. je: •národným zástupcom SR pre biochemickú genetiku v rámci ERNDIM (European Research Network for evaluation and improvement of screening, Diagnosis and treatment of Inherited disorders of Metabolism) •predsedníčkou Sekcie dedičných metabolických porúch Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie SLS •členkou Pracovnej skupiny pre zriedkavé ochorenia na MZ SR •členkou prestížnej medzinárodnej organizácie SSIEM (Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism) •členkou medzinárodného Vedeckého výboru pri organizácii každoročnej konferencie Česko-Slovenské pracovné dni Dedičné metabolické poruchy •členkou Vedeckého výboru pre ORPHANET v Slovenskej republike (za biochemickú diagnostiku), ktorý zabezpečuje vedenie a dohľad pre portál o zriedkavých chorobách

Pracovníci Centra DMP sú aktívnymi členmi Sekcie DMP SSKB SLS. Pravidelne sa zúčastňujú odborných kurzov, tréningov a seminárov na Slovensku a v zahraničí. Výsledky svojej práce aktívne prezentujú na špičkových odborných podujatiach doma i v mnohých krajinách a vo forme publikácií v slovenských a zahraničných odborných časopisoch. 

 

3. Pracovisko hematológie a transfúziológie (HaT)

MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH, vedúca lekárka, hlavný odborník MZ pre detskú hematológiu a transfúziológiu

Tel.: + 421 2 59371544, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MUDr. Nora Jajcaiová Zedníčková, zastupujúca vedúca lekárka

Tel. : +421 2 59371 832, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Eva Lisoňová, vedúca laborantka

Tel.: +421 2 59371 , mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie hematológie a transfúziológie vzniklo ako samostatné pracovisko v roku 1971 a za 42 rokov svojho pôsobenia sa postupne vyprofilovalo na špičkové detské hematologické pracovisko, ktorého hlavnou náplňou je diagnostika a liečba ochorení krvotvorby u detí od narodenia do 18 rokov a 364 dní. V roku 2006 sa Oddelenie hematológie a transfúziológie stalo súčasťou novo vzniknutého Oddelenia laboratórnej medicíny NÚDCH.

Na pracovisku pôsobia 4 lekári - pediatri so špecializáciou v odbore Hematológia a transfúziológia, 2 lekári - pediatri v príprave na atestáciu v odbore Detská hematológia a onkológia, 3 laboratórni diagnostici a 16 erudovaných laborantov. Pracovisko pozostáva z úsekov Koagulácie, Základnej hematológie, Všeobecnej biochémie, Cytomorfológie, Prietokovej cytometrie a Krvnej banky a Imunohematológie.

Oddelenie disponuje moderným prístrojovým vybavením. Úsek Základnej hematológie patrí k najlepšie vybaveným pracoviskám na Slovensku a dosahuje svetovú úroveň.

Ročne sa na pracovisku HaT vyšetrí približne 170 tisíc vzoriek, z čoho 2/3 tvoria vyšetrenia pre hospitalizovaných a 1/3 pre ambulantných pacientov.

Komplexne sa diagnostikujú vrodené a získané koagulopatie a trombofilné stavy, vrodené a získané anémie a hemolytické anémie, vykonáva sa morfologická, cytochemická a imunofenotypová diagnostika leukémií, lymfómov a iných malignít vyšetrením periférnej krvi, kostnej drene, likvoru, výpotku, uzliny a BAL (bronchoalveolárnej laváže). Lekári poskytujú konziliárne vyšetrenia v rámci celého NÚDCH.

Oddelenie hematológie v rámci diagnostiky nádorových ochorení úzko spolupracuje s odborníkmi na Slovensku, aj v zahraničí. Pracovníci HaT sa v rámci sústavného vzdelávania zúčastňujú na domácich aj zahraničných odborných akciách a podieľajú sa na postgraduálnom vzdelávaní lekárov v rámci špecializačnej prípravy. Pracovisko je jedným z hlavných organizátorov odborného stretnutia detských hematológov, onkológov a transfúziológov, ktoré sa každoročne koná v NÚDCH.

 

4. Referenčné centrum pre diagnostiku detských leukémií a lymfómov pre SR

MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH, odborný garant

Tel.: + 421 2 59371544, fax: +421 2 54776243, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pracovisko HaT OLM je od roku 2012 Referenčným centrom SR pre diagnostiku detských leukémií a lymfómov a je zamerané na:

- Morfologickú, cytochemickú a imunofenotypovú diagnostiku MDS, leukémií (akútnych - ALL, AML a chronických - CML), lymfómov (HL a NHL) a iných malignít detského veku vyšetrením periférnej krvi, kostnej drene, likvoru, .výpotkov, BAL (bronchoalveolárnej laváže) a uzliny.

- Potvrdenie definitívnej diagnózy pacientov z onkologických centier na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice).

Centrum úzko spolupracuje s Klinikou detskej hematológie a onkológie (KDHaO) NÚDCH, Transplantačnou jednotkou kostnej drene KDHaO NÚDCH a onkologickými klinikami v Banskej Bystrici a Košiciach. Úsek prietokovej cytometrie úzko spolupracuje so zahraničnými pracoviskami: Detská fakultná nemocnica Motol - Praha (konzultácie ohľadne nejasných pacientov) a Detská fakultná nemocnica sv. Anny Viedeň (konzultácie ohľadne minimálnej reziduálnej choroby). Úsek cytomorfológie úzko spolupracuje so zahraničnými pracoviskami: EWOG-MDS/JMML a SAA – Europská pracovná skupina pre myelodysplastické syndrómy, JMML a SAA, Freiburg, Nemecko a Detská fakultná nemocnica sv. Anny Viedeň.

 

5. Člen študijnej skupiny pre hemoglobinopatie a iné vrodené poruchy erytrocytov v SR

MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH, odborný garant

Tel.: + 421 2 59371544, fax: +421 2 54776243, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pracovisko HaT OLM  jedným zo štyroch odborných centier na Slovensku pre diagnostiku ß – talasémií a vyšetrovanie nových prípadov s cieľom vytvorenia registra v SR a podieľa sa na odborných vedeckých aktivitách.

 

6. Hematologická ambulancia

MUDr. Zuzana Čináková - piatok

MUDr. Nora Jajcaiová Zedníčková – pondelok, utorok

MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH – štvrtok

Zdravotná sestra: Jana Kovácsová

Tel.: + 421 2 59371569

Hematologická ambulancia – poliklinika, blok D, 2. poschodie, č. dverí 248.

Poskytuje odbornú špecializovanú ambulantnú starostlivosť vrátane konzultácií v oblasti nemalígnych ochorení krvi a krvotvorných orgánov pre deti zo západoslovenského regiónu i pacientov z celého Slovenska.

Informácie pre rodičov:

Vážení rodičia,

ak ste boli odporučení detským lekárom na vyšetrenie do našej ambulancie alebo chodíte s dieťaťom do HTA na pravidelné kontroly, prosíme o dodržiavanie  týchto odporučení:

Na prvé vyšetrenie do HTA sa objednajte telefonicky v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 7:45 a od 12:00 do 13:30 alebo elektronicky na platený termín na stránke www.dfnsp.sk cez ambulantný rezervačný systém.

Pri vstupe do polikliniky na prízemí sa zaregistrujete pred každým vyšetrením v centrálnej registrácii. Budete potrebovať odporučenie od detského lekára pri prvom vyšetrení a preukaz  poistenca dieťaťa pri každom vyšetrení.

Ak nemôžete dodržať objednaný termín vyšetrenia, plánovanú kontrolu alebo Vaše dieťa ochorelo a užíva antibiotiká, prosíme odhlásiť termín vyšetrenia v HTA vopred telefonicky v pracovných dňoch od 7:00 do 7:45 a od 12:00 do 13:30. Pri odhlasovaní termínu v deň vyšetrenia alebo kontroly, je potrebné odhlásiť sa od 7:00 do 7:45 a váš odhlásený termín tak môžeme poskytnúť ďalšiemu pacientovi.

Po príchode do čakárne pred HTA odovzdajte, prosím, zdravotnej sestre pri prvom vyšetrení odporučenie od detského lekára, kópiu resp. výpis výsledkov vyšetrení od odporúčajúceho detského lekára a preukaz poistenca.  Prosíme v čakárni počkať na vyšetrenie, na ktoré Vaše dieťa zavoláme.

Pred odberom v HTA dieťa nesmie jesť 2,5 - 3 hodiny mliečnu a tukovú stravu (mlieko, kakao, jogurty, syry, salámy, maslo).

Ak dieťa nemá zároveň plánované iné špeciálne vyšetrenie (napr. USG brucha), môže zjesť suchý rožok, piškóty, odporúčame vypiť dostatočné množstvo vody, minerálku, sladený detský alebo ovocný čaj.

Prosíme doniesť si so sebou prázdnu obálku so známkou a adresou rodičov, v ktorej odošle lekár HTA správu s výsledkami vyšetrenia.

Po doručení správy z vyšetrenia v HTA prosíme prečítať si záver vyšetrenia, zapísať si termín ďalšej návštevy v HTA a správu odovzdať ošetrujúcemu detskému lekárovi, ktorý dieťa na vyšetrenie odporučil. Detský lekár Vám predpíše odporučené lieky, ktoré sme ordinovali v HTA.

V prípade, ak dieťa užíva preparát železa a ochorie, resp. užíva antibiotiká, je potrebné prechodne liečbu železom vysadiť a pokračovať v nej až po uzdravení dieťaťa alebo dobratí antibiotík.

Preparáty železa sa zapíjajú vodou, ovocnou (pomarančovou) šťavou, nikdy nie mliekom, čiernym a zeleným čajom.

 

7. Pracovisko klinickej imunológie a alergológie

MUDr. Šemberová Jana, PhD., vedúca lekárka

Tel. č.: +421 2 59371, kl. 658, 453, e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Čižmáriková Jana, vedúca laborantka

Tel. č.: +421 2 59371 kl.658, 454, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 RNDr. Kyselová Tatiana, vedúca analytička

Tel. č. : +421 2 59371 kl.658, 461, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pracovisko klinickej imunológie a alergiológie predstavuje v súčasnosti laboratórnu zložku.

V rámci nemocnice zabezpečujeme imunologické konziliárne vyšetrenia u hospitalizovaných pacientov. V imunologickom laboratóriu poskytujeme vyšetrenia prevažne pre pacientov s alergiou, vrodenými a získanými poruchami imunity. Nezanedbateľnú časť predstavujú pacienti s kardiologickými, onkologickými, neurologickými a kožnými ochoreniami.

V imunologickom laboratóriu bolo v roku 2016 realizovaných 90 721 vyšetrení parametrov bunkovej a humorálnej imunity. Pri posudzovaní parametrov bunkovej imunity vyšetrujeme metódou prietokovej cytometrie subpopulácie lymfocytov a tiež fagocytové funkcie (oxidačné vzplanutie) granulocytov na vylúčenie porúch nešpecifickej imunity.

Z ukazovateľov humorálnej imunity vyšetrujeme hladiny podtried imunoglobulínu G, β-2 mikroglobulínu a c1-inhibítora. Pre diagnostiku alergických ochorení stanovujeme širokú škálu špecifických IgE: potravinových, inhalačných a liekových. Paletu kontinuálne rozširujeme o nové alergény podľa požiadaviek lekárov. Nezastupiteľné miesto v diagnostike alergií zohráva bazofiloaktivačný test – Flow CAST, ktorý sme zamerali na vyšetrovanie liekovej alergie spolu s potravinovými aditívami.

V diagnostike potravinovej intolerancie vyšetrujeme antiendomyziálne protilátky triedy IgA, protilátky proti tkanivovej transglutamináze triedy IgA, IgG, ASCA – protilátky proti Saccharomyces cerevisiae, antigliadínové protilátky – GL a protilátky proti kravskému mlieku – KM. Na posúdenie histamínovej intolerancie slúži vyšetrenie hladiny diaminooxidázy – DAO.

V rámci diagnostiky autoimunitných ochorení (reumatických a orgánovošpecifických) vyšetrujeme množstvo autoprotilátok: ANA, ENAscreen, ENAPro, aDNP, dsDNA, pANCA, cANCA, ASMA, AMA, LKM, ALCP, ALMA, ASKMA, AMCA, APCA, ACLA a β-2-glykoproteín.

 

Informácie pre rodičov

Vážení rodičia,

ak ste boli odporučení detským lekárom na prvé vyšetrenie do našej ambulancie alebo chodíte s dieťaťom do imunologickej ambulancie na pravidelné kontroly, prosíme o dodržiavanie týchto odporúčaní:

Na prvé vyšetrenie do imunologickej ambulancie sa objednajte telefonicky na telefónnom čísle +421 2 59371 538, (MUDr. Šemberová, PhD., pondelok – streda v čase od 7.00 – 8.00 a od 12.00 -13.00 h). Objednanie na vyšetrenie (doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc., vo štvrtok 7.30 - 9.30 hod.).

Po vstupe do polikliniky na prízemí sa pred každým vyšetrením zaregistrujte v centrálnej registrácii. Budete potrebovať odporučenie od detského lekára pri prvom vyšetrení a preukaz poistenca dieťaťa pri každom ďalšom vyšetrení.

Ak nemôžete dodržať objednanýtermín vyšetrenia, plánovanú kontrolu alebo Vaše dieťa ochorelo a užíva antibiotiká, prosíme odhlásiť termín vyšetrenia telefonicky na čísle +421 2 59371 538 v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 8.00 hod. Váš odhlásený termín môžeme poskytnúť ďalšiemu pacientovi.

Po príchode do čakárne pred ambulanciu č. dv. 143 na I. poschodí polikliniky, odovzdajte, prosím, zdravotnej sestre, pri prvom vyšetrení odporučenie od detského lekára, kópiu resp. výpis výsledkov vyšetrení od odporúčajúceho detského lekára a preukaz poistenca.  Prosíme v čakárni počkať na vyšetrenie, na ktoré Vaše dieťa zavoláme.

Pred odberom dieťa nesmie jesť 2,5 - 3 hodiny mliečnu a tukovú stravu (mlieko, kakao, jogurty, syry, salámy, maslo). Ak dieťa nemá plánované zároveň iné špeciálne vyšetrenie (napr. USG brucha), môže zjesť suchý rožok, piškóty, odporúčame vypiť dostatočné množstvo vody, minerálku, sladený detský alebo ovocný čaj.

Prosíme doniesť si so sebou prázdnu obálku so známkou a adresou rodičov, v ktorej odošle lekár správu s výsledkami vyšetrenia alebo u pacientov z Bratislavy osobné prevzatie správy do 14 dní po odbere krvi.

Po doručení správy z imunologického vyšetrenia – prosíme prečítať si záver vyšetrenia a správu odovzdať ošetrujúcemu lekárovi, ktorý dieťa na vyšetrenie odporučil. Detský lekár Vám predpíše odporučené lieky, ktoré sme ordinovali v imunologickej ambulancii. Pri nejasnostiach sa informujte na ďalší postup telefonicky v ambulancii.

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run