Generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

 

Vedúci fyzioterapeut Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia NÚDCH  

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore fyzioterapia,
 • špecializácia v odbore fyzioterapia,
 • odborná prax 10 rokov.

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 31. mája 2019 na adresu Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava. Na obálku uveďte meno odosielateľa a text „Výberové konanie“ s názvom pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate.

Ďalšie kritériá a požiadavky na uvedené pozície:

 • organizačné a riadiace schopnosti, výborné komunikačné zručnosti, občianska a morálna bezúhonnosť;
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva alebo zaradenie do špecializácie výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný životopis;
 • potvrdenie o odbornej praxi;
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
 • potvrdenie o registrácii v príslušnej komore;
 • projekt stratégie rozvoja oddelenia v maximálnom rozsahu troch A4 strán;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.

 Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:

 • projekt stratégie rozvoja kliniky;
 • odborná prax a riadiace schopnosti;
 • vedomostné minimum z okruhov: manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy.

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run